به‌کارگیری روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی فرایند انعقاد و لخته‌سازی برای تصفیه آب‌صابون با استفاده از سولفات‌فریک و کلرورکلسیم (استفاده از روش سطح پاسخ در تصفیه آب‌صابون)

کاووس دیندارلو؛ علی آرزومند؛ حمزه‌علی جمالی

دوره 23، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 866-875

https://doi.org/10.21859/sums-2306866

چکیده
  اهداف مطالعه حاضر، به‌منظور بهینه‌سازی فرایند انعقاد و لخته‌سازی به‌وسیله کلرورکلسیم و سولفات‌فریک در تصفیه آب‌صابون صنعتی به روش سطح پاسخ انجام شد.مواد و روش ها با استفاده از دو منعقدکننده کلرورکلسیم و سولفات‌فریک، بازده فرایند انعقاد و لخته‌سازی در حذف اکسیژن لازم شیمیایی (COD) و کدورت و میزان آزادشدن روغن بررسی شد. برای بهینه‌سازی ...  بیشتر