بررسی اثربخشی شش هفته تمرین ذهن‌آگاهی بر غلظت کورتیزول بزاقی و عملکرد ورزشی تیراندازان

حسین صمدی؛ فاطمه‌سادات حسینی؛ رضا بیدکی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 724-731

چکیده
  اهداف در زمینه اثر مداخلات ذهن‌آگاهی بر پاسخ محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال (HPA) و عملکرد ورزشی ورزشکاران مطالعات اندکی صورت گرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی شش هفته تمرین ذهن‌آگاهی بر غلظت کورتیزول بزاقی به عنوان شاخص روان‌شناختی معتبر در استرس رقابتی و عملکرد ورزشی تیراندازان است.روش بررسی تحقیق حاضر نیمه‌تجربی و با ...  بیشتر