رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد؛ ایمان سیدمحرمی؛ سید مهدی مشیریان فراحی؛ امیرحسین کیذوری؛ نسرین میرچولی؛ اعظم برآبادی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 570-577

چکیده
  اهداف بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی ازجمله مفاهیم مهم و تأثیرگذار در زندگی فردی است. در این زمینه مطالعات اندکی انجام شده است.پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بلوغ عاطفی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 انجام شد.مواد و روش ها این مطالعه به روش توصیفی‌تحلیلی انجام شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشکده علوم تربیتی ...  بیشتر

مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم

معصومه عزیزی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ علی مشهدی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 706-713

چکیده
  اهداف با توجه به اهمیت عوامل روان‌شناختی در ایجاد و تشدید نشانه‌های سردردهای میگرنی مطالعه حاضر با هدف مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم صورت گرفت.مواد و روش ها روش تحقیق علّی‌مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل تمام بیمارانی بود که در طول سال 1394 به علت سردرد به بیمارستان خاتم‌الانبیای شهر زاهدان مراجعه می‌کردند. ...  بیشتر