بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده به روش هیدروترمال

سهراب گل‌محمدی؛ عبدالعظیم علی‌نژاد؛ افشین قادرپوری؛ نظام میرزایی؛ محمدحسین ساقی؛ منصور قادرپوری

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 680-687

چکیده
  اهداف پساب‌های حاصل از صنایع نساجی به دلیل اینکه حاوی آلاینده‌های آلی رنگ‌زاها هستند، منبع عمده آلودگی محیط زیست از نظر طیف وسیع آلاینده‌ها و پیچیدگی ساختار هستند. هدف این پژوهش تعیین کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف رنگ‌زای اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده است.مواد و روش ها این تحقیق ...  بیشتر