ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و ارائه راهکارهای کنترلی: مطالعه موردی در شهر قم

احمدرضا یاری؛ بهروز دژدار؛ علیرضا کوهپایی؛ علی ابراهیمی؛ علیرضا مشکوری؛ محمدجواد محمدی؛ شهرام ارسنگ‌جنگ

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 600-607

چکیده
  اهداف آلودگی صوتی در مناطق شهری به عنوان یکی از مشکلات اصلی شناخته شده و به منظور پیشگیری از اثرات مخرب، سنجش آن در شهرها امری ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص‌های آلودگی صوتی شهر قم انجام شده است.مواد و روش ها در این مطالعه توصیفی‌مقطعی که در دوازده ایستگاه پرترافیک منتخب در سطح شهر قم در فصول پاییز و زمستان سال 1391 انجام ...  بیشتر