فیزیولوژی و فارماکولوژی
پیامدهای مواجهة مزمن رت‌های ماده با مرفین پیش از بارداری، بر حافظة فضایی و تمایل به مصرف مرفین فرزندان نر و ماده

ندا مولائی؛ مهدی صادق؛ محمدرضا پالیزوان؛ مهدیه موندنی زاده؛ نرگس السادات حائری

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 17-27

چکیده
  اهداف با توجه به افزایش سوءمصرف اپیوئیدها در بین زنان و آثار پاتوفیزیولوژیکی مواجهة مزمن اپیوئیدها بر مادران که ممکن است غیرمستقیم فرزندان آن‌ها را تحت تأثیر قراردهد، در این ‌مطالعه پیامدهای مصرف مزمن مرفین و ترک آن پیش از شروع بارداری بر حافظة فضایی، حافظة جتنابی و تمایل به مصرف مرفین فرزندان نسل اول بررسی شده است. مواد و روش‌ها ...  بیشتر