پاسخ‌گویی در ارائه خدمات سلامت: تجربه بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی، درمانی و پژوهشی

مرجان وجدانی؛ مریم گودرزیان؛ زهرا رحیمی؛ سید احسان صفاری؛ مرضیه وجدانی؛ سمیرا فوجی؛ عارفه پورطالب

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 662-671

چکیده
  اهداف توجه به جنبه‌های غیرپزشکی در مراقبت سلامت یا پاسخگویی بیانگر چگونگی تجربه بیمار از خدماتی است که در طول دوره مراقبت دریافت می‌کند. این موضوع بارها مورد تأکید سازمان بهداشت جهانی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت پاسخگویی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار است.مواد و روش ها ...  بیشتر

اثربخشی درمان یادآوری زندگی با تأکید بر خاطره‌پردازی انسجامی بر عزت‌نفس و اضطراب مردان سالمند بدون‌همسر

وحید عطایی‌مغانلو؛ رقیه عطایی‌مغانلو؛ ملیحه پیشوایی؛ مریم گودرزیان

دوره 23، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 422-429

چکیده
  اهداف ازدست‌دادن همسر در کنار پدیده سالمندی می‌تواند باعث بروز برخی اختلالات روان‌شناختی شود و طول این مرحله از زندگی را برای فرد کوتاه کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان یادآوری زندگی با تأکید بر خاطره‌پردازی انسجامی بر عزت‌نفس و اضطراب مردان سالمند بدون‌همسر است.مواد و روش ها این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده ...  بیشتر

تعیین کارایی مراکز بهداشتی‌درمانی روستایی استان قزوین با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­‌ها، سال 1385 تا 1389

فاطمه رستمی گل­‌محمدی؛ علی کاظمی‌کریانی؛ مریم گودرزیان؛ سعید آصف‌زاده؛ ستار مهربان

دوره 23، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 444-457

چکیده
  اهداف با توجه‌به کمیاب‌بودن منابع در حیطه بهداشت و درمان، استفاده مناسب از این منابع بسیارمهم است. هدف این مطالعه، سنجش کارایی مراکز بهداشتی‌درمانی روستایی استان قزوین در دوره زمانی 1385 تا 1389 است.مواد و روش ها این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی‌تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل تمام مراکز بهداشتی‌درمانی روستایی استان قزوین (43 مرکز) است. متغیرهای ...  بیشتر