بررسی میزان استفاده از اینترنت برای جستجوی اطلاعات سلامت در میان زنان بر اساس مدل پذیرش فناوری (TAM)

منصوره فیض آبادی؛ حمیده گوهری؛ ایوب سخایی؛ محمدرضا وصفی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 51-62

چکیده
  چکیده: زمینه و هدف: امروزه اینترنت به یکی از منابع مهم برای جستجوی اطلاعات سلامت تبدیل شده است که یکی از مهمترین گروه‌های استفاده کننده از آن برای جستجوی اطلاعات سلامت را زنان تشکیل می‌دهند. مواد و روشها: مطالعه حاضر یک پژوهش کمی از نوع توصیفی- تحلیلی است و استفاده از اینترنت برای جستجوی اطلاعات سلامت در میان زنان را با استفاده از مدل ...  بیشتر

کیفیت ارائه خدمات کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از دیدگاه مراجعه کنندگان، با استفاده از مدل لایب کوال

محمدعلی یعقوبی فر؛ منصوره فیض آبادی؛ ملیحه دلیلی صالح؛ احسان صفاری

دوره 22، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1052-1062

چکیده
  زمینه و هدف: کتابخانه های دانشگاهی حوزه علوم پزشکی می توانند نقش اساسی در پرورش نیروهای متخصص و دستیابی به اهداف حوزه بهداشت و سلامت داشته باشند و چنانچه کتابخانه ای نتواند سطح کیفیت خدمات و در نتیجه رضایت کاربران خود را افزایش دهد ،نقش آن ضعیف می گردد. این پژوهش به به مطالعة سطح کیفی خدمات کتابخانه مرکزی با استفاده از ابزار « لایب‌کوال» ...  بیشتر

ارزیابی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی

رحیم اکرمی؛ منصوره فیض آبادی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 523-531

چکیده
  زمینه و هدف: کتابخانه هر دانشگاه جزو اهرم های اصلی حمایت از برنامه های آموزشی دانشگاه است. یک دانشگاه بدون یک کتابخانه خوب نمی تواند در انجام وظایف آموزشی و پژوهشی خود اموفّق عمل نماید. در راستای این که آیا کتابخانه نقش حیاتی خود به عنوان یکی از ارکان اساسی دانشگاه را به خوبی ایفا می نماید یا خیر باید به بررسی وضع موجود کتابخانه پرداخت. مواد ...  بیشتر