همسانه سازی و بیان آنتی‌ژن حفاظتی تغییر‌یافته باسیلوس‌آنتراسیس در باکتری E. coli

سید مسیح اعتماد ایوبی؛ حسین هنری

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 95-102

چکیده
  زمینه و هدف: سیاه­زخم یک بیماری مشترک بین انسان و دام است. عامل این بیماری باکتری باسیلوس آنتراسیس می­باشد. آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس برای درمان و واکسن قابل استفاده می باشد. هدف این مطالعه بیان آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس در باکتریE. coli می­باشد.  مواد و روش ها:  قطعات ژنی مورد نظر از پلاسمید ...  بیشتر