نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آدیپونکتین بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشار خون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم‌تحرک [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 325-335]
 • آدنوکارسینوم بررسی فعالیت تلومراز در سلول‎های سرطانی سینه تحت تیمار کروسین [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 267-277]
 • آسیب های ورزشی میزان فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شرکت کننده در المپیاد سال 89 خراسان رضوی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 198-205]
 • آستروسایتوما بررسی جایگاه اتصال آنزیم هگزوکیناز روی غشای خارجی میتوکندری در سلول های سرطانی مغز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 238-248]
 • آگاهی بررسی رابطه آگاهی از حقوق بیمار با میزان رعایت آن در کارشناسان توانبخشی مراکز توانبخشی بهزیستی شهر تهران در سال 1389 [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 296-303]
 • آلودگی بررسی شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 (گزارش کوتاه) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 390-394]
 • آموزش اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش، نگرش، خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 336-344]
 • آموزش آناتومی بررسی ‌دیدگاه ‌دانشجویان‌ علوم پزشکی سبزوار در مورد دو روش‌آموزش (‌سنتی ‌و مبتنی بر حل ‌مسأله) به‌صورت ‌تلفیقی در فراگیری آناتومی‌ [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 382-389]
 • آنتی اکسیدان ها تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر ارتباط بین آنتی‌اکسیدان تام و آنزیم‌های التهابی در اثر فعالیت‌های شدید هوازی در ورزشکاران جوان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 345-353]

ا

 • اپی‌تلیوم مطالعه اثرات هیستولوژیک آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین (بوسرلین) بر روی بافت اپیدیدیم موش‌های صحرایی نابالغ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 52-58]
 • اپیدیدیم مطالعه اثرات هیستولوژیک آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین (بوسرلین) بر روی بافت اپیدیدیم موش‌های صحرایی نابالغ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 52-58]
 • اختلالات اسکلتی– عضلانی بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مرتبط با آن در مادران خانه دار (گزارش کوتاه) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 395-399]
 • اختلالات شناختی اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 354-363]
 • اختلال اوتیستیک بررسی اثربخشی افزودن سیپروهپتادین به ریسپریدون درکودکان مبتلا به اختلال اوتیستیک: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 6-13]
 • اختلال بیش فعالی کم توجهی مقایسه تأثیر متیل ‌فنیدیت و بوپروپیون در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کم توجهی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 228-237]
 • ایران توانبخشی مبتلایان به سکته مغزی مبانی، تازه ها و واقعیت های موجود در ایران [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 96-108]
 • ایران بررسی میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده، در جمعیت بیمه شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 364-370]
 • اسانس بررسی تأثیر رایحه درمانی اسانس پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 249-257]
 • استئوآرتروز مقایسه اثربخشی همانندسازی پتانسیل عمل و لیزر کم‌توان در کاهش درد و بهبود عملکرد زانو: مطالعه کنترل شده تصادفی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 116-126]
 • اسید اسکوربیک تأثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 164-172]
 • ایسکمی مغز اثر پیش شرطی سازی با ورزش بر یادگیری احترازی به‌دنبال القای ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی نر [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 310-324]
 • اضطراب بررسی تأثیر رایحه درمانی اسانس پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 249-257]
 • افراد ورزشکار تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر ارتباط بین آنتی‌اکسیدان تام و آنزیم‌های التهابی در اثر فعالیت‌های شدید هوازی در ورزشکاران جوان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 345-353]
 • الکلی اثر عصاره آبی- الکلی بذر گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه کوتاه‌مدت در موش سوری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 258-266]
 • المپیاد ورزشی میزان فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شرکت کننده در المپیاد سال 89 خراسان رضوی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 198-205]
 • ایلئوم بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه کرفس کوهی برانقباضات ایلئوم موش صحرایی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 156-163]
 • ایمنی هومرال توصیف تغییرات برخی از متغیرهای سیستم ایمنی هومورال بلافاصله و پس از فاصله استراحتی طی تمرینات آماده سازی صخره‌نوردی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 136-145]
 • ایمونوگلوبین توصیف تغییرات برخی از متغیرهای سیستم ایمنی هومورال بلافاصله و پس از فاصله استراحتی طی تمرینات آماده سازی صخره‌نوردی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 136-145]
 • اندازه‌گیری ظرفیت تنفسی تغییرات عملکرد ریوی و اوج اکسیژن مصرفی متعاقب برنامه تمرین هوازی تناوبی در دختران غیرفعال [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 42-51]
 • انسولین نقش گلوکز- انسولین- پتاسیم در درمان انفارکتوس حاد میوکارد: مقاله مروری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 206-216]
 • انسولین بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشار خون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم‌تحرک [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 325-335]
 • انفارکتوس میوکارد نقش گلوکز- انسولین- پتاسیم در درمان انفارکتوس حاد میوکارد: مقاله مروری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 206-216]
 • اهواز ویژگی‌های بالینی سالمندان پذیرش شده در بیمارستان نفت اهواز 1388-1389 [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 85-95]

ب

 • بی حسی موضعی مقایسه‌ میزان درد و اضطراب در نمونه‌گیری مغز استخوان تحت بیهوشی عمومی با بی‌حسی موضعی در کودکان مبتلا به لوسمی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 173-180]
 • بربرین اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 354-363]
 • بسکتبال اثر موسیقی بر ویژگی های خُلقی و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 181-189]
 • بیماری ساختمان بررسی شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 (گزارش کوتاه) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 390-394]
 • بیمارستان ویژگی‌های بالینی سالمندان پذیرش شده در بیمارستان نفت اهواز 1388-1389 [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 85-95]
 • بنگدانه اثر عصاره آبی- الکلی بذر گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه کوتاه‌مدت در موش سوری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 258-266]
 • بیهوشی عمومی مقایسه‌ میزان درد و اضطراب در نمونه‌گیری مغز استخوان تحت بیهوشی عمومی با بی‌حسی موضعی در کودکان مبتلا به لوسمی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 173-180]
 • بوپروپیون مقایسه تأثیر متیل ‌فنیدیت و بوپروپیون در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کم توجهی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 228-237]
 • بیوجذب بررسی کارآیی روش بیو جذب در حذف رنگ راکتیو اورنج 3 آر از محیط های آبی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 127-135]

پ

 • پایایی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رابطه با مصرف دخانیات در نوجوانان پسر [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 190-197]
 • پتاسیم نقش گلوکز- انسولین- پتاسیم در درمان انفارکتوس حاد میوکارد: مقاله مروری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 206-216]
 • پتانسیل عمل مقایسه اثربخشی همانندسازی پتانسیل عمل و لیزر کم‌توان در کاهش درد و بهبود عملکرد زانو: مطالعه کنترل شده تصادفی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 116-126]
 • پرتقال بررسی تأثیر رایحه درمانی اسانس پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 249-257]
 • پرسشنامه خصوصیات روان سنجی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رابطه با مصرف دخانیات در نوجوانان پسر [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 190-197]
 • پزشک خانواده بررسی میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده، در جمعیت بیمه شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 364-370]
 • پیش شرطی سازی بررسی میزان بیان HIF1α در پدیده تحمل به ایسکمی القاء شده به واسطه هیپراکسی نورموباریک متناوب در مدل سکته مغزی موش صحرایی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 287-295]
 • پلی مورفیسم بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن فاکتور رشد شبه انسولین 1 با سرطان روده بزرگ [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 109-115]
 • پورین بررسی جایگاه اتصال آنزیم هگزوکیناز روی غشای خارجی میتوکندری در سلول های سرطانی مغز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 238-248]
 • پونه اثر ضد باروری عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه در موش صحرایی نر بالغ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 34-41]

ت

 • تازه ها توانبخشی مبتلایان به سکته مغزی مبانی، تازه ها و واقعیت های موجود در ایران [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 96-108]
 • تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بررسی اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 217-227]
 • تخمدان گزارش یک موردتومورگرانولوزای تخمدان همراه با کندروسارکوم ایلیاک [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 304-309]
 • تزریق مقایسه تأثیر مراقبت کانگورویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 26-33]
 • تستوسترون اثر ضد باروری عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه در موش صحرایی نر بالغ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 34-41]
 • تشنج بررسی اثر مینوسایکلین بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 14-25]
 • تشنج بررسی اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 217-227]
 • تصمیم‌گیری بررسی فرآیند تصمیم‌گیری و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 59-68]
 • تفاوت های جنسیتی تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر ارتباط بین آنتی‌اکسیدان تام و آنزیم‌های التهابی در اثر فعالیت‌های شدید هوازی در ورزشکاران جوان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 345-353]
 • تلومراز بررسی فعالیت تلومراز در سلول‎های سرطانی سینه تحت تیمار کروسین [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 267-277]
 • تمرین ورزشی تغییرات عملکرد ریوی و اوج اکسیژن مصرفی متعاقب برنامه تمرین هوازی تناوبی در دختران غیرفعال [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 42-51]
 • تمرین ورزشی توصیف تغییرات برخی از متغیرهای سیستم ایمنی هومورال بلافاصله و پس از فاصله استراحتی طی تمرینات آماده سازی صخره‌نوردی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 136-145]
 • توانبخشی توانبخشی مبتلایان به سکته مغزی مبانی، تازه ها و واقعیت های موجود در ایران [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 96-108]
 • توانبخشی بررسی رابطه آگاهی از حقوق بیمار با میزان رعایت آن در کارشناسان توانبخشی مراکز توانبخشی بهزیستی شهر تهران در سال 1389 [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 296-303]
 • تومور سلول گرانولوزا گزارش یک موردتومورگرانولوزای تخمدان همراه با کندروسارکوم ایلیاک [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 304-309]

ج

 • جایگاه های اتصال هگزوکیناز بررسی جایگاه اتصال آنزیم هگزوکیناز روی غشای خارجی میتوکندری در سلول های سرطانی مغز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 238-248]

ح

 • حافظه اثر عصاره آبی- الکلی بذر گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه کوتاه‌مدت در موش سوری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 258-266]
 • حافظه اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 354-363]
 • حافظه اثر پیش شرطی سازی با ورزش بر یادگیری احترازی به‌دنبال القای ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی نر [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 310-324]
 • حقوق بیمار بررسی رابطه آگاهی از حقوق بیمار با میزان رعایت آن در کارشناسان توانبخشی مراکز توانبخشی بهزیستی شهر تهران در سال 1389 [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 296-303]

خ

 • خاک بررسی تأثیر کمپوست مواد زائد شهری بر میزان نشت و جذب فلزات سنگین از خاک شنی رسی لومی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 277-286]
 • خُلق و خو اثر موسیقی بر ویژگی های خُلقی و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 181-189]
 • خودمراقبتی اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش، نگرش، خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 336-344]

د

 • دیابت اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش، نگرش، خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 336-344]
 • دیابت ملیتوس اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 354-363]
 • دارویی بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه کرفس کوهی برانقباضات ایلئوم موش صحرایی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 156-163]
 • دیالیز وضعیت دریافت درشت مغذی ها و ریز مغذی ها در مقایسه با مقادیر استاندارد در بیماران همودیالیزی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 69-75]
 • دانش اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش، نگرش، خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 336-344]
 • دانش‌آموزان بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش آموزان پسر 14-12 ساله [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 371-381]
 • دانش آموزان ورزشکار میزان فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شرکت کننده در المپیاد سال 89 خراسان رضوی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 198-205]
 • درد مقایسه تأثیر مراقبت کانگورویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 26-33]

ر

 • رایحه درمانی بررسی تأثیر رایحه درمانی اسانس پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 249-257]
 • راکتیو اورنج 3 آر بررسی کارآیی روش بیو جذب در حذف رنگ راکتیو اورنج 3 آر از محیط های آبی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 127-135]
 • رژیم غذایی بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش آموزان پسر 14-12 ساله [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 371-381]
 • رضایتمندی بررسی میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده، در جمعیت بیمه شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 364-370]
 • روایی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رابطه با مصرف دخانیات در نوجوانان پسر [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 190-197]
 • روان‌سنجی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رابطه با مصرف دخانیات در نوجوانان پسر [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 190-197]

ز

 • زانو مقایسه اثربخشی همانندسازی پتانسیل عمل و لیزر کم‌توان در کاهش درد و بهبود عملکرد زانو: مطالعه کنترل شده تصادفی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 116-126]
 • زنان تغییرات عملکرد ریوی و اوج اکسیژن مصرفی متعاقب برنامه تمرین هوازی تناوبی در دختران غیرفعال [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 42-51]

س

 • سالمند ویژگی‌های بالینی سالمندان پذیرش شده در بیمارستان نفت اهواز 1388-1389 [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 85-95]
 • سیپروهپتادین بررسی اثربخشی افزودن سیپروهپتادین به ریسپریدون درکودکان مبتلا به اختلال اوتیستیک: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 6-13]
 • سرطان روده بزرگ بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن فاکتور رشد شبه انسولین 1 با سرطان روده بزرگ [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 109-115]
 • سرطان سینه بررسی فعالیت تلومراز در سلول‎های سرطانی سینه تحت تیمار کروسین [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 267-277]
 • سکته بررسی میزان بیان HIF1α در پدیده تحمل به ایسکمی القاء شده به واسطه هیپراکسی نورموباریک متناوب در مدل سکته مغزی موش صحرایی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 287-295]
 • سکته مغزی توانبخشی مبتلایان به سکته مغزی مبانی، تازه ها و واقعیت های موجود در ایران [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 96-108]
 • سکته مغزی اثر پیش شرطی سازی با ورزش بر یادگیری احترازی به‌دنبال القای ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی نر [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 310-324]
 • سلامت بررسی شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 (گزارش کوتاه) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 390-394]
 • سلامت شغلی بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مرتبط با آن در مادران خانه دار (گزارش کوتاه) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 395-399]
 • سندرم پیش از قاعدگی بررسی فرآیند تصمیم‌گیری و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 59-68]
 • سندرم ساختمان بررسی شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 (گزارش کوتاه) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 390-394]
 • سوء‌تغذیه وضعیت دریافت درشت مغذی ها و ریز مغذی ها در مقایسه با مقادیر استاندارد در بیماران همودیالیزی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 69-75]
 • سولفات منیزیم اثر تجویز خوراکی سولفات منیزیم بر سطح سرمی هورمون‌های محور هیپوفیز – تیروئید در موش صحرایی نر [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 76-84]

ش

 • شیرخوار مقایسه تأثیر مراقبت کانگورویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 26-33]
 • شیردهی مقایسه تأثیر مراقبت کانگورویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 26-33]
 • شرطی سازی تأثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 164-172]
 • شیوع بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مرتبط با آن در مادران خانه دار (گزارش کوتاه) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 395-399]

ص

 • صرع بررسی اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 217-227]

ع

 • عصاره آبی اثر عصاره آبی- الکلی بذر گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه کوتاه‌مدت در موش سوری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 258-266]
 • عضله مطالعه اثرات هیستولوژیک آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین (بوسرلین) بر روی بافت اپیدیدیم موش‌های صحرایی نابالغ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 52-58]
 • عملکرد ورزشی اثر موسیقی بر ویژگی های خُلقی و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 181-189]

ف

 • فاکتور رشد شبه انسولین بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن فاکتور رشد شبه انسولین 1 با سرطان روده بزرگ [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 109-115]
 • فشار خون بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشار خون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم‌تحرک [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 325-335]
 • فعالیت بدنی بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش آموزان پسر 14-12 ساله [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 371-381]
 • فلزات سنگین بررسی تأثیر کمپوست مواد زائد شهری بر میزان نشت و جذب فلزات سنگین از خاک شنی رسی لومی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 277-286]

ک

 • کروسین بررسی فعالیت تلومراز در سلول‎های سرطانی سینه تحت تیمار کروسین [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 267-277]
 • کیفیت زندگی اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش، نگرش، خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 336-344]
 • کیفیت هوای داخل بررسی شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 (گزارش کوتاه) [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 390-394]
 • کمپوست بررسی تأثیر کمپوست مواد زائد شهری بر میزان نشت و جذب فلزات سنگین از خاک شنی رسی لومی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 277-286]
 • کندروسارکوم گزارش یک موردتومورگرانولوزای تخمدان همراه با کندروسارکوم ایلیاک [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 304-309]
 • کیندلینگ بررسی اثر مینوسایکلین بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 14-25]
 • کودکان بررسی اثربخشی افزودن سیپروهپتادین به ریسپریدون درکودکان مبتلا به اختلال اوتیستیک: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 6-13]
 • کودکان مقایسه تأثیر متیل ‌فنیدیت و بوپروپیون در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کم توجهی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 228-237]

گ

 • گیاهان بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه کرفس کوهی برانقباضات ایلئوم موش صحرایی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 156-163]
 • گلوکز نقش گلوکز- انسولین- پتاسیم در درمان انفارکتوس حاد میوکارد: مقاله مروری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 206-216]
 • گلیوما بررسی جایگاه اتصال آنزیم هگزوکیناز روی غشای خارجی میتوکندری در سلول های سرطانی مغز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 238-248]
 • گنادوتروپین اثر ضد باروری عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه در موش صحرایی نر بالغ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 34-41]

ل

 • لجن فعال خشک شده بررسی کارآیی روش بیو جذب در حذف رنگ راکتیو اورنج 3 آر از محیط های آبی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 127-135]
 • لیزر درمانی مقایسه اثربخشی همانندسازی پتانسیل عمل و لیزر کم‌توان در کاهش درد و بهبود عملکرد زانو: مطالعه کنترل شده تصادفی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 116-126]
 • لوسمی مقایسه‌ میزان درد و اضطراب در نمونه‌گیری مغز استخوان تحت بیهوشی عمومی با بی‌حسی موضعی در کودکان مبتلا به لوسمی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 173-180]

م

 • ماز آبی موریس اثر عصاره آبی- الکلی بذر گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه کوتاه‌مدت در موش سوری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 258-266]
 • متیل فنیدیت مقایسه تأثیر متیل ‌فنیدیت و بوپروپیون در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کم توجهی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 228-237]
 • میتوکندری بررسی جایگاه اتصال آنزیم هگزوکیناز روی غشای خارجی میتوکندری در سلول های سرطانی مغز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 238-248]
 • مراقبت کانگورویی مقایسه تأثیر مراقبت کانگورویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 26-33]
 • مغز استخوان مقایسه‌ میزان درد و اضطراب در نمونه‌گیری مغز استخوان تحت بیهوشی عمومی با بی‌حسی موضعی در کودکان مبتلا به لوسمی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 173-180]
 • مقاومت به انسولین بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشار خون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم‌تحرک [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 325-335]
 • مینوسایکلین بررسی اثر مینوسایکلین بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 14-25]
 • مواد مغذی وضعیت دریافت درشت مغذی ها و ریز مغذی ها در مقایسه با مقادیر استاندارد در بیماران همودیالیزی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 69-75]
 • مورفین تأثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 164-172]
 • موسیقی اثر موسیقی بر ویژگی های خُلقی و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 181-189]
 • موش سوری تأثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 164-172]
 • موش سوری اثر عصاره آبی- الکلی بذر گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه کوتاه‌مدت در موش سوری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 258-266]
 • موش صحرایی بررسی اثر مینوسایکلین بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 14-25]
 • موش صحرایی اثر تجویز خوراکی سولفات منیزیم بر سطح سرمی هورمون‌های محور هیپوفیز – تیروئید در موش صحرایی نر [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 76-84]
 • موش صحرایی بررسی میزان بیان HIF1α در پدیده تحمل به ایسکمی القاء شده به واسطه هیپراکسی نورموباریک متناوب در مدل سکته مغزی موش صحرایی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 287-295]
 • موش های صحرایی بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه کرفس کوهی برانقباضات ایلئوم موش صحرایی [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 156-163]
 • موش های صحرایی بررسی اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 217-227]
 • موش‌های صحرایی اثر ضد باروری عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه در موش صحرایی نر بالغ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 34-41]
 • موش‌های صحرایی مطالعه اثرات هیستولوژیک آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین (بوسرلین) بر روی بافت اپیدیدیم موش‌های صحرایی نابالغ [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 52-58]
 • موش‌های صحرایی اثر پیش شرطی سازی با ورزش بر یادگیری احترازی به‌دنبال القای ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی نر [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 310-324]

ن

 • نگرش اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش، نگرش، خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 336-344]
 • نوجوانان بررسی فرآیند تصمیم‌گیری و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 59-68]

و

 • واکسیناسیون مقایسه تأثیر مراقبت کانگورویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 26-33]
 • ورزش تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر ارتباط بین آنتی‌اکسیدان تام و آنزیم‌های التهابی در اثر فعالیت‌های شدید هوازی در ورزشکاران جوان [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 345-353]
 • ورزش اثر پیش شرطی سازی با ورزش بر یادگیری احترازی به‌دنبال القای ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی نر [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 310-324]

ه

 • هیپراکسی بررسی میزان بیان HIF1α در پدیده تحمل به ایسکمی القاء شده به واسطه هیپراکسی نورموباریک متناوب در مدل سکته مغزی موش صحرایی [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 287-295]
 • همودیالیز بررسی تأثیر رایحه درمانی اسانس پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 249-257]
 • هورمون‌های تیروئیدی اثر تجویز خوراکی سولفات منیزیم بر سطح سرمی هورمون‌های محور هیپوفیز – تیروئید در موش صحرایی نر [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 76-84]

ی

 • یادگیری اثر عصاره آبی- الکلی بذر گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه کوتاه‌مدت در موش سوری [دوره 19، شماره 3، 1391، صفحه 258-266]
 • یادگیری اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 354-363]
 • یادگیری براساس حل مسأله بررسی ‌دیدگاه ‌دانشجویان‌ علوم پزشکی سبزوار در مورد دو روش‌آموزش (‌سنتی ‌و مبتنی بر حل ‌مسأله) به‌صورت ‌تلفیقی در فراگیری آناتومی‌ [دوره 19، شماره 4، 1391، صفحه 382-389]