نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آدنوزین بررسی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت ناحیه هیپوکمپ در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 129-137]
 • آرتروکونیدیا بررسی تاثیر عوامل محیطی و داروهای ضد قارچی متداول بر تولید آرتروکونیدیا در گونه های رایج جنس ترایکوفایتون و اپیدرموفایتون فلوکوزوم [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 116-122]
 • آزوکازئینولیتیک مقایسه فعالیت آنزیمی قارچ های کراتینو لیتیک جدا شده از خاک مناطق مختلف [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 169-175]
 • آموزش تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 104-109]
 • آنمی بررسی ارتباط آنمی و افسردگی بعد از زایمان [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 33-39]

ا

 • اپیدرموفایتون فلوکوزوم بررسی تاثیر عوامل محیطی و داروهای ضد قارچی متداول بر تولید آرتروکونیدیا در گونه های رایج جنس ترایکوفایتون و اپیدرموفایتون فلوکوزوم [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 116-122]
 • اپیوئیدها بررسی اثر دوز نانومولار مپریدین در پیشگیری از عارضه خارش ناشی از مپریدین اینتراتکال [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 220-225]
 • اختلال عملکرد بررسی رابطه بین قوس کف پا و انعطاف پذیری گروه عضلانی همسترینگ با تحرک مفصل ساکروایلیاک [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 52-58]
 • ایدیوپاتیک نقش سطح سرمی تستوسترون به عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده در پاسخ به درمان با کلومیفن در ناباروری مردان [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 20-25]
 • ایران بررسی میزان بروز ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان زنده متولد شده بیمارستان مبینی سبزوار در سال های 85-1384 [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 231-236]
 • اسپرموگرام نقش سطح سرمی تستوسترون به عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده در پاسخ به درمان با کلومیفن در ناباروری مردان [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 20-25]
 • استفراغ مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 82-87]
 • اسید اسکوربیک بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک اثرات اسید اسکوربیک بر کلیه خرگوش های نر قرار گرفته در معرض سرب [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 14-19]
 • اضطراب ارزیابی اثر عصاره تام هیدرو الکلی گیاه شنبلیله بر میزان اضطراب و خواب در موش سوری [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 65-72]
 • اعتیاد بررسی شیوع عوامل خطر در اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خود معرف [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 176-181]
 • افدرین مقایسه اثرات درمان پروفیلاکتیک کریستالوئید+افدرین با کریستالوئید به تنهایی بر فشارخون مادر در عمل سزارین انتخابی تحت بی حسی اسپاینال [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 192-199]
 • افسردگی بعد از زایمان بررسی ارتباط آنمی و افسردگی بعد از زایمان [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 33-39]
 • اقتصادی بررسی ارتباط عوامل اجتماعی- اقتصادی و دموگرافیک با باروری [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 40-45]
 • اقدام به خودکشی بررسی شیوع عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 123-128]
 • امگا بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3 بر روی چربی ها و فشار خون [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 213-219]

ب

 • بارداری بررسی ارتباط آنمی و افسردگی بعد از زایمان [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 33-39]
 • باروری بررسی ارتباط عوامل اجتماعی- اقتصادی و دموگرافیک با باروری [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 40-45]
 • باکولوویروس جداسازی، کلونینگ و بیان FVII نوترکیب انسانی در سیستم بیانی باکولوویروس [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 152-157]
 • بی حسی اسپاینال مقایسه اثرات درمان پروفیلاکتیک کریستالوئید+افدرین با کریستالوئید به تنهایی بر فشارخون مادر در عمل سزارین انتخابی تحت بی حسی اسپاینال [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 192-199]
 • بی حسی ناحیه ای بررسی اثر دوز نانومولار مپریدین در پیشگیری از عارضه خارش ناشی از مپریدین اینتراتکال [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 220-225]
 • بروز بررسی میزان بروز ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان زنده متولد شده بیمارستان مبینی سبزوار در سال های 85-1384 [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 231-236]
 • بهداشت دست رفتار بهداشت دست در بیمارستان های شهرستان سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 59-64]

پ

 • پیامد بررسی اثر هیدراسیون وریدی بر پیامد لیبر زنان باردار شهرستان سبزوار [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 207-212]
 • پرایمر بررسی عوامل موثر در تکثیر ژن با واکنش زنجیره ای پلی مراز [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 226-230]
 • پرپروتاکی کینین A بیان گیرنده 2A سوماتواستاتین و mRNA پرپروتاکی کینین A در نرون های بولبواسپینال C1 موش صحرایی [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 88-97]
 • پرفشاری خون بررسی تاثیر روی هم قرار دادن پاها در وضعیت نشسته بر میزان فشار خون در مبتلایان به پرفشاری خون [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 158-163]
 • پرفشاری خون بررسی شیوع پرفشاری خون در جمعیت شهری سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 26-32]
 • پره اکلامپسی بررسی ارتباط قومیت و بروز پره اکلامپسی [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 110-115]
 • پروتئین بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه بر روی فاکتورهای عملکردی کبد در موش صحرایی نر [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 73-81]
 • پروتئینولیتیک مقایسه فعالیت آنزیمی قارچ های کراتینو لیتیک جدا شده از خاک مناطق مختلف [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 169-175]

ت

 • تخم مرغ بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3 بر روی چربی ها و فشار خون [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 213-219]
 • ترایکوفایتون بررسی تاثیر عوامل محیطی و داروهای ضد قارچی متداول بر تولید آرتروکونیدیا در گونه های رایج جنس ترایکوفایتون و اپیدرموفایتون فلوکوزوم [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 116-122]
 • تستوسترون نقش سطح سرمی تستوسترون به عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده در پاسخ به درمان با کلومیفن در ناباروری مردان [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 20-25]
 • تشنج بررسی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت ناحیه هیپوکمپ در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 129-137]
 • تعداد تولد زنده بررسی ارتباط عوامل اجتماعی- اقتصادی و دموگرافیک با باروری [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 40-45]
 • تهوع مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 82-87]
 • توبول های سمینیفر بررسی اثر کافور بر توبول های اسپرم ساز موش نژاد Balb/c [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 144-151]
 • تولد نارس بررسی مقایسه ‌ای دو روش کلیمک و بالارد در تعیین رسیدگی جنینی نوزادان [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 164-168]

ج

 • جانبی بصل النخاع بیان گیرنده 2A سوماتواستاتین و mRNA پرپروتاکی کینین A در نرون های بولبواسپینال C1 موش صحرایی [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 88-97]
 • جریان خون عروق ریز پوست بررسی مکانیسم اثر سولفات منیزیم خوراکی بر جریان خون پوست در موش های صحرایی دیابتی [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 200-206]
 • جنین تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 104-109]

چ

 • چربی خون بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3 بر روی چربی ها و فشار خون [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 213-219]

ح

 • حساسیت بررسی حساسیت نایسریا گنوره به سیپروفلوکساسین [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 46-51]

خ

 • خارش بررسی اثر دوز نانومولار مپریدین در پیشگیری از عارضه خارش ناشی از مپریدین اینتراتکال [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 220-225]
 • خرگوش تعیین اثر استرسی تراز فشار صدای مجاز در فرکانس های بم و زیر بر تغییرات آنتی اکسیدانی و لیپید پراکسیدانی بافت کبد خرگوش [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 138-143]
 • خواب ارزیابی اثر عصاره تام هیدرو الکلی گیاه شنبلیله بر میزان اضطراب و خواب در موش سوری [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 65-72]
 • خودکشی بررسی شیوع عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 123-128]

د

 • دیابت بررسی مکانیسم اثر سولفات منیزیم خوراکی بر جریان خون پوست در موش های صحرایی دیابتی [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 200-206]
 • دیابت بررسی تاثیر مصرف عدس پخته بر کنترل گلیسمیک و فراسنج های لیپیدی خون در بیماران دیابتی نوع دو [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 98-103]
 • داروهای ضد قارچی بررسی تاثیر عوامل محیطی و داروهای ضد قارچی متداول بر تولید آرتروکونیدیا در گونه های رایج جنس ترایکوفایتون و اپیدرموفایتون فلوکوزوم [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 116-122]
 • دریافت غذا مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 82-87]
 • درد حاد ارزیابی اثر عصاره آبی میوه گیاه زیره سبز بر درد محیطی حاد در مدل موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 7-13]
 • دموگرافیک بررسی ارتباط عوامل اجتماعی- اقتصادی و دموگرافیک با باروری [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 40-45]

ر

 • رسیدگی جنینی بررسی مقایسه ‌ای دو روش کلیمک و بالارد در تعیین رسیدگی جنینی نوزادان [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 164-168]
 • رسیدگی نوزادی بررسی مقایسه ‌ای دو روش کلیمک و بالارد در تعیین رسیدگی جنینی نوزادان [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 164-168]
 • رفتارهای دلبستگی مادر تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 104-109]

ز

 • زیره ارزیابی اثر عصاره آبی میوه گیاه زیره سبز بر درد محیطی حاد در مدل موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 7-13]

س

 • ساکروایلیاک بررسی رابطه بین قوس کف پا و انعطاف پذیری گروه عضلانی همسترینگ با تحرک مفصل ساکروایلیاک [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 52-58]
 • سبزوار بررسی میزان بروز ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان زنده متولد شده بیمارستان مبینی سبزوار در سال های 85-1384 [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 231-236]
 • سبزوار بررسی شیوع عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 123-128]
 • سبزوار بررسی شیوع پرفشاری خون در جمعیت شهری سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 26-32]
 • سبک یاددهی سبک های یاددهی در آموزش بالینی پرستاری: یک مطالعه کیفی [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 182-191]
 • سیپروفلوکساسین بررسی حساسیت نایسریا گنوره به سیپروفلوکساسین [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 46-51]
 • سرب بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک اثرات اسید اسکوربیک بر کلیه خرگوش های نر قرار گرفته در معرض سرب [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 14-19]
 • سرین پروتئیناز مقایسه فعالیت آنزیمی قارچ های کراتینو لیتیک جدا شده از خاک مناطق مختلف [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 169-175]
 • سزارین مقایسه اثرات درمان پروفیلاکتیک کریستالوئید+افدرین با کریستالوئید به تنهایی بر فشارخون مادر در عمل سزارین انتخابی تحت بی حسی اسپاینال [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 192-199]
 • سلامت روان مادر تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 104-109]
 • سن حاملگی بررسی مقایسه ‌ای دو روش کلیمک و بالارد در تعیین رسیدگی جنینی نوزادان [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 164-168]
 • سه ماهه سوم بارداری تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 104-109]
 • سولفات منیزیم بررسی مکانیسم اثر سولفات منیزیم خوراکی بر جریان خون پوست در موش های صحرایی دیابتی [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 200-206]

ش

 • شنبلیله ارزیابی اثر عصاره تام هیدرو الکلی گیاه شنبلیله بر میزان اضطراب و خواب در موش سوری [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 65-72]
 • شیوع بررسی ارتباط قومیت و بروز پره اکلامپسی [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 110-115]

ص

 • صدا تعیین اثر استرسی تراز فشار صدای مجاز در فرکانس های بم و زیر بر تغییرات آنتی اکسیدانی و لیپید پراکسیدانی بافت کبد خرگوش [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 138-143]

ع

 • عدس بررسی تاثیر مصرف عدس پخته بر کنترل گلیسمیک و فراسنج های لیپیدی خون در بیماران دیابتی نوع دو [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 98-103]
 • عدم دریافت غذا مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 82-87]
 • عفونت های بیمارستانی رفتار بهداشت دست در بیمارستان های شهرستان سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 59-64]
 • عوامل خطر بررسی ارتباط قومیت و بروز پره اکلامپسی [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 110-115]
 • عوامل خطر بررسی شیوع عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 123-128]

غ

 • غلظت منیزیوم بررسی عوامل موثر در تکثیر ژن با واکنش زنجیره ای پلی مراز [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 226-230]

ف

 • فاکتور TOPO Cloning جداسازی، کلونینگ و بیان FVII نوترکیب انسانی در سیستم بیانی باکولوویروس [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 152-157]
 • فراسنج های لیپیدی بررسی تاثیر مصرف عدس پخته بر کنترل گلیسمیک و فراسنج های لیپیدی خون در بیماران دیابتی نوع دو [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 98-103]
 • فشارخون بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3 بر روی چربی ها و فشار خون [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 213-219]
 • فشارخون بررسی تاثیر روی هم قرار دادن پاها در وضعیت نشسته بر میزان فشار خون در مبتلایان به پرفشاری خون [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 158-163]
 • فشار خون دیاستولیک بررسی شیوع پرفشاری خون در جمعیت شهری سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 26-32]
 • فشار خون سیستولیک بررسی شیوع پرفشاری خون در جمعیت شهری سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 26-32]

ق

 • قارچ های کراتینولیتیک مقایسه فعالیت آنزیمی قارچ های کراتینو لیتیک جدا شده از خاک مناطق مختلف [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 169-175]
 • قسمت سری ناحیه شکمی بیان گیرنده 2A سوماتواستاتین و mRNA پرپروتاکی کینین A در نرون های بولبواسپینال C1 موش صحرایی [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 88-97]
 • قومیت بررسی ارتباط قومیت و بروز پره اکلامپسی [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 110-115]

ک

 • کارکنان درمانی رفتار بهداشت دست در بیمارستان های شهرستان سبزوار [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 59-64]
 • کافور بررسی اثر کافور بر توبول های اسپرم ساز موش نژاد Balb/c [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 144-151]
 • کاهش فشار خون مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 82-87]
 • کریستالوئید مقایسه اثرات درمان پروفیلاکتیک کریستالوئید+افدرین با کریستالوئید به تنهایی بر فشارخون مادر در عمل سزارین انتخابی تحت بی حسی اسپاینال [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 192-199]
 • کف پای صاف بررسی رابطه بین قوس کف پا و انعطاف پذیری گروه عضلانی همسترینگ با تحرک مفصل ساکروایلیاک [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 52-58]
 • کلیه بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک اثرات اسید اسکوربیک بر کلیه خرگوش های نر قرار گرفته در معرض سرب [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 14-19]
 • کلومیفن نقش سطح سرمی تستوسترون به عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده در پاسخ به درمان با کلومیفن در ناباروری مردان [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 20-25]
 • کنترل گلیسمیک بررسی تاثیر مصرف عدس پخته بر کنترل گلیسمیک و فراسنج های لیپیدی خون در بیماران دیابتی نوع دو [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 98-103]
 • کیندلینگ بررسی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت ناحیه هیپوکمپ در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 129-137]

گ

 • گیاه پونه بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه بر روی فاکتورهای عملکردی کبد در موش صحرایی نر [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 73-81]
 • گراندد تئوری سبک های یاددهی در آموزش بالینی پرستاری: یک مطالعه کیفی [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 182-191]
 • گیرنده 2A سوماتواستاتین بیان گیرنده 2A سوماتواستاتین و mRNA پرپروتاکی کینین A در نرون های بولبواسپینال C1 موش صحرایی [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 88-97]
 • گلوتاتیون تعیین اثر استرسی تراز فشار صدای مجاز در فرکانس های بم و زیر بر تغییرات آنتی اکسیدانی و لیپید پراکسیدانی بافت کبد خرگوش [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 138-143]
 • گلوکز بررسی تاثیر مصرف عدس پخته بر کنترل گلیسمیک و فراسنج های لیپیدی خون در بیماران دیابتی نوع دو [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 98-103]

ل

 • لیبر بررسی اثر هیدراسیون وریدی بر پیامد لیبر زنان باردار شهرستان سبزوار [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 207-212]

م

 • ماز بعلاوه ای مرتفع ارزیابی اثر عصاره تام هیدرو الکلی گیاه شنبلیله بر میزان اضطراب و خواب در موش سوری [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 65-72]
 • مایع درمانی وریدی بررسی اثر هیدراسیون وریدی بر پیامد لیبر زنان باردار شهرستان سبزوار [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 207-212]
 • مالون دی آلدئید تعیین اثر استرسی تراز فشار صدای مجاز در فرکانس های بم و زیر بر تغییرات آنتی اکسیدانی و لیپید پراکسیدانی بافت کبد خرگوش [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 138-143]
 • متغیرهای اجتماعی بررسی ارتباط عوامل اجتماعی- اقتصادی و دموگرافیک با باروری [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 40-45]
 • محیط آموزش بالینی سبک های یاددهی در آموزش بالینی پرستاری: یک مطالعه کیفی [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 182-191]
 • مرگ و میر بچگی بررسی ارتباط عوامل اجتماعی- اقتصادی و دموگرافیک با باروری [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 40-45]
 • مسیر پرفورنت بررسی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت ناحیه هیپوکمپ در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 129-137]
 • معتاد بررسی شیوع عوامل خطر در اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خود معرف [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 176-181]
 • مقادیر نانو بررسی اثر دوز نانومولار مپریدین در پیشگیری از عارضه خارش ناشی از مپریدین اینتراتکال [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 220-225]
 • موش بررسی اثر کافور بر توبول های اسپرم ساز موش نژاد Balb/c [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 144-151]
 • موش سوری ارزیابی اثر عصاره تام هیدرو الکلی گیاه شنبلیله بر میزان اضطراب و خواب در موش سوری [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 65-72]
 • موش سوری ارزیابی اثر عصاره آبی میوه گیاه زیره سبز بر درد محیطی حاد در مدل موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 7-13]
 • موش صحرایی بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه بر روی فاکتورهای عملکردی کبد در موش صحرایی نر [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 73-81]

ن

 • ناباروری نقش سطح سرمی تستوسترون به عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده در پاسخ به درمان با کلومیفن در ناباروری مردان [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 20-25]
 • نایسریاگنوره بررسی حساسیت نایسریا گنوره به سیپروفلوکساسین [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 46-51]
 • ناهنجاری مادرزادی بررسی میزان بروز ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان زنده متولد شده بیمارستان مبینی سبزوار در سال های 85-1384 [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 231-236]
 • نمایه گلیسمی بررسی تاثیر مصرف عدس پخته بر کنترل گلیسمیک و فراسنج های لیپیدی خون در بیماران دیابتی نوع دو [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 98-103]
 • نوزاد بررسی میزان بروز ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان زنده متولد شده بیمارستان مبینی سبزوار در سال های 85-1384 [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 231-236]

و

ه

 • هیپوتانسیون مقایسه اثرات درمان پروفیلاکتیک کریستالوئید+افدرین با کریستالوئید به تنهایی بر فشارخون مادر در عمل سزارین انتخابی تحت بی حسی اسپاینال [دوره 15، شماره 4، 1387، صفحه 192-199]
 • همسترینگ بررسی رابطه بین قوس کف پا و انعطاف پذیری گروه عضلانی همسترینگ با تحرک مفصل ساکروایلیاک [دوره 15، شماره 1، 1387، صفحه 52-58]
 • همودیالیز مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن [دوره 15، شماره 2، 1387، صفحه 82-87]
 • هموفیلی جداسازی، کلونینگ و بیان FVII نوترکیب انسانی در سیستم بیانی باکولوویروس [دوره 15، شماره 3، 1387، صفحه 152-157]