نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپلین / گیرنده اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 327-333]
 • آپوپتوزیس تشخیص جابه‌جایی ژن Bcl-2 در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 60-68]
 • آتش نشان مقایسه تاثیر دو برنامه تمرینی مهارتی –عملیاتی و ترکیبی بر برخی شاخصهای سیستم ایمنی مردان آتش نشان [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 461-472]
 • آدنوکارسینومای پروستات بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم وآدنو کا سینومای پروستات با روش هیستو لوژی وایمونوهیستوشیمی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 271-278]
 • آرام سازی پیشرونده عضلانی بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 111-117]
 • آزمونAOFAS ارزیابی اثربخشی عمل جراحی SERI بر اصلاح دفورمیتی بیماران هالوکس والگوس: یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 177-183]
 • آزمون هوازی تغییرات سرمی شاخص های آسیب سلولی متعاقب آزمون های بروس و کوپر در مردان غیرفعال [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 441-450]
 • آسیب های زانو ایمبالانس عضلانی دیستال در دختران با و بدون جابجایی زانوها به سمت داخل حین اسکات جفت پا [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 537-545]
 • آسپارتات آمینو ترانسفراز تغییرات سرمی شاخص های آسیب سلولی متعاقب آزمون های بروس و کوپر در مردان غیرفعال [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 441-450]
 • آلانین آمینوترانسفراز تغییرات سرمی شاخص های آسیب سلولی متعاقب آزمون های بروس و کوپر در مردان غیرفعال [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 441-450]
 • آلکسیتیمیا مدل ساختاری پرخاشگری بر اساس تنظیم هیجان، آلکسیتیمیا، تکانشگری و هیجان‌خواهی در دانشجویان [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 819-828]
 • آلودگی هوا بررسی تأثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامترهای مایع انزالی مردان در منطقه صنعتی عسلویه [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 297-302]
 • آلودگی هوا بررسی میزان مواجهه کارگران کارخانه سیمان با ذرات قابل استنشاق در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 379-387]
 • آلودینیا تاثیر آمبلی‌پرنین بر علائم رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بستن مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش صحرایی نر بالغ [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 546-554]
 • آماده سازی نمونه مروری بر آنالیز مواد خطرناک موجود در محیط کار با تاکید بر میکرواستخراج مایع-مایع پخشی [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 749-762]
 • آمبلی پرنین تاثیر آمبلی‌پرنین بر علائم رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بستن مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش صحرایی نر بالغ [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 546-554]
 • آموزش بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار تغذیه ای دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر چابهار [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 127-133]
 • آموزش ایمن سازی در برابر استرس بررسی تاثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران. [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 135-142]
 • آنتی بیوتیک ارزیابی عوامل شایع باکتریال عفونت های ادراری و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 1395 [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 687-693]
 • آنتی بیوتیک تتراسایکلین بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته اولتراسونیک/تابش فرابنفش/پراکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 143-149]
 • آنتی‌بیوتیک سیپروفلاکسین بهینه ‌سازی تجزیة آنتی ‌بیوتیک سیپروفلاکساسین در فرایند اولتراسونیک/پرسولفات با حضور نانوذره روی صفر ظرفیتی سنتزشده [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 21-29]
 • آنزیم کبد تاثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • آنزیم های کبدی بررسی مقایسه ای سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر بافت و آنزیم های کبدی در موش صحرایی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 649-658]
 • آویشن بررسی و مقایسه اثرات ضد باکتریایی عصاره های اتانولی آویشن، رازیانه، جعفری، گشنیز و پونه بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 33591)، اشریشیا کلای (ATCC 23591)، کلبسیلا (ATCC 10031) و سالمونلاتیفی موریوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 591-598]

ا

 • اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی و روند مرگ از بیماری سل در ایران [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 773-780]
 • اتساع عروقی وابسته به جریان خون مرور سیستماتیک و فرا تحلیل اثرات سازگاری با تمرین هوازی و مقاومتی بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 495-506]
 • اثرات ضدمیکروبی بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی و متانولی فلفل سیاه بر روی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک به شکل منفرد و بیوفیلم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 498-507]
 • اثربخشی فراتحلیل پژوهش‌های موجود پیرامون اثربخشی نوع درمان و پیشنهاد موثرترین درمان برای زندانیان دچار اختلالات روانی [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 787-792]
 • اجتناب- تبحری پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-266]
 • اجتناب – عملکردی پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-266]
 • اختلالات روانی فراتحلیل پژوهش‌های موجود پیرامون اثربخشی نوع درمان و پیشنهاد موثرترین درمان برای زندانیان دچار اختلالات روانی [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 787-792]
 • اختلال اضطراب اجتماعی مقایسه نیمرخ دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 695-705]
 • اختلال بدشکلی بدن همبودی اختلال خوردن واختلال بدشکلی بدن وهمبستگی آن‌ها با نشانگان آسیب ‌شناسی روانی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 389-398]
 • اختلال خوردن همبودی اختلال خوردن واختلال بدشکلی بدن وهمبستگی آن‌ها با نشانگان آسیب ‌شناسی روانی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 389-398]
 • اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی تأثیر آموزش نوروفیدبک و بازی‌درمانی بر علائم کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 562-572]
 • اختلال هماهنگی رشدی تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 419-427]
 • اخلاق حرفه‌ای تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی با رویکرد دینی بر اخلاق حرفه‌ای و اهمال‌کاری شغلی کارکنان علوم پزشکی سبزوار [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • ادراک عمق اثر تمرینات ادراک بینایی وابسته و غیر وابسته به حرکت بر ادراک عمق و تیزبینی در کودکان 8-7 ساله [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 409-417]
 • ایران چند شکلی 135 G>C ژن RAD51 و استعداد ابتلا به سرطان سینه در زنان منطقه‌ی شمال غرب ایران [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-269]
 • ایران شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان ایرانی : یک مرور نظامند [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 487-494]
 • ایران اپیدمیولوژی و روند مرگ از بیماری سل در ایران [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 773-780]
 • ایروژل پتانسیل کارائی ایروژل هیبریدی کربن+ سیلیسی در حذف فنل از محلولهای آبی و بررسی مطالعات ایزوترمی، سنتیکی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 639-648]
 • ایزوترم پتانسیل کارائی ایروژل هیبریدی کربن+ سیلیسی در حذف فنل از محلولهای آبی و بررسی مطالعات ایزوترمی، سنتیکی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 639-648]
 • اسانس بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره‌های مختلف گیاه کاه‌مکی (.Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor) از استان سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 279-292]
 • استافیلوکوک اورئوس بررسی مولکولی حضور ژن blaZ در جدایه های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 31-37]
 • استرپتوکوکوس پیوژنز طراحی و ارزیابی یک کیت جدید جهت شناسایی سریع استرپتوکوکوس پیوژنز از نمونه‌های گلو [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 229-236]
 • استرس بررسی تاثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران. [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 135-142]
 • استرس اکسایشی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی شنا بر بیان ژن Sirt1 و FoxO3a در بافت ریه رت‌های ویستار [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 251-258]
 • استروئید تاثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • استئوتومی ارزیابی ومقایسه دو روش جراحی جنیوپلاستی و آگمنتاسیون با مواد آلوپلاستیک [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 371-377]
 • اسید اوریک تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 706-714]
 • اسید هیومیک مقایسه کارائی کربن مرک با کربن های تولیدی در حذف اسید هیومیک از محلولهای آبی ( مطالعات ایزوترمی و سنیتیکی) [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 528-536]
 • اشتباهات دارویی بررسی تاثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران. [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 135-142]
 • اضطراب امتحان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 573-580]
 • اضطراب مرگ اثربخشی روان‌درمانی گروهی مثبت‌نگر بر خود متمایزسازی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 731-739]
 • اضطراب منتشر مقایسه تاثیر درمان آدلری و درمان شناختی-رفتاری بر علایم بالینی اختلال اضطراب فراگیر [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 865-873]
 • افسردگی بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 111-117]
 • افسردگی پس از زایمان رابطه بین صمیمیت با همسر و خودکارآمدی عمومی با افسردگی پس از زایمان در نخستین زایمان در شهر یزد سال 1395 [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 555-561]
 • التهاب بررسی اثرات تجویزهمزمان اینترفرون های نوع یک (آلفا وبتا) و فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت برسطوح سرمی گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول در خون موش سوری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 93-100]
 • الکتروانسفالوگرافی ارتباط بین واکنش نورون‌های آینه‌ای و سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی در عملکرد حرکتی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 39-46]
 • ایمنی بزاقی بررسی اثر مصرف ویتامین C بعد از یک دوره برنامه فعالیت بدنی وامانده-ساز بر فاکتورهای ایمنی بزاقی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 2017-227]
 • ایمنی‌درمانی سرطان CAR T- cellها: درمانی هدف‌مند در سرطان [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • امواج فرابنفش بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته اولتراسونیک/تابش فرابنفش/پراکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 143-149]
 • اینترفرون گاما (IFN-γ) مطالعه اثر Allium cepa برمهار رشد سلولهای توموری در موش BALB/c مدل سرطان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-250]
 • اینترلوکین 4 (IL-4) مطالعه اثر Allium cepa برمهار رشد سلولهای توموری در موش BALB/c مدل سرطان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-250]
 • انفارکتوس میوکارد تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال‌های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 267-277]
 • ان‌هگزان بررسی خواص ضدمیکروبی جلبک Dictyita cervicornis علیه چند سویه باکتری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-249]
 • اهمال‌کاری تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی با رویکرد دینی بر اخلاق حرفه‌ای و اهمال‌کاری شغلی کارکنان علوم پزشکی سبزوار [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • اورکسین A اثر مهاری اورکسین A بر انتقالات سیناپسی گابائرژیک نورون‌های هسته‌ی لوکوس‌سرولئوس در موش صحرایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 13-20]
 • اوره تأثیر مصرف ناندرولون همراه یا بدون ورزش شنای اجباری بر تغییرات عمومی وتغییرات عملکرد غیر طبیعی فیزیولوژیک بر بافت کلیه‌ی موش‌های صحرایی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 321-329]
 • اوره تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 706-714]
 • اولتراسوند بررسی خواص ضدمیکروبی جلبک Dictyita cervicornis علیه چند سویه باکتری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-249]
 • اولتراسونیک بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته اولتراسونیک/تابش فرابنفش/پراکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 143-149]

ب

 • بابونه مقایسه تأثیر افشره بابونه، افشره زنیان و کلونیدین بر سندرم ترک اعتیاد معتادین خودیار- کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 185-194]
 • بارداری تأثیر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر شدت کمردرد در زنان نخست بارداری [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 279-286]
 • باروری نقش ویسفاتین در باروری و تولید مثل [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 829-844]
 • بازی‌درمانی تأثیر آموزش نوروفیدبک و بازی‌درمانی بر علائم کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 562-572]
 • بافت پارافینه‎شده تشخیص جابه‌جایی ژن Bcl-2 در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 60-68]
 • بافت ریه تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی شنا بر بیان ژن Sirt1 و FoxO3a در بافت ریه رت‌های ویستار [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 251-258]
 • باکتری ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرفه (Portulaca oleracea) بر روی باکتری های پاتوژن انسانی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 303-308]
 • بتالاکتام بررسی مولکولی حضور ژن blaZ در جدایه های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 31-37]
 • برگ کاج ارزیابی خواص ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ کاج بر باکتری های جدا شده از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری - تناسلی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 303-309]
 • بیمارستان ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظامند [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 793-807]
 • بیماری سندرم حاد کرونری بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری شهر بجنورد سال 1395 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 75-82]
 • بیماری قلبی عروقی مرور سیستماتیک و فرا تحلیل اثرات سازگاری با تمرین هوازی و مقاومتی بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 495-506]
 • بیماری کبدی چربی غیرالکلی شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان ایرانی : یک مرور نظامند [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 487-494]
 • بیماری مزمن کلیوی اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 327-333]
 • بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی (CMS) بـررسی تنـوع ژنتیـکی مارکـر rs2278961 در ناحیه ژنـی COLQ به عنـوان یـک مارکر گویـا در مطالعه مولکولی بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی در جمعیت اصفهان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 335-341]
 • بولدنون تأثیرات ناشی از مصرف استروئید آنابولیک بولدنون همراه با هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت مخچه موش های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 885-894]

پ

 • پاتوژن ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرفه (Portulaca oleracea) بر روی باکتری های پاتوژن انسانی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 303-308]
 • پارامترهای اسپرم بررسی تأثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامترهای مایع انزالی مردان در منطقه صنعتی عسلویه [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 297-302]
 • پارکینسون بررسی اثرات عصاره گیاه کارده (Biarum carduchrum)در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین درموش‌های صحرایی با استفاده از آزمون‌های رفتاری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 293-301]
 • پیاز Allium cepa مطالعه اثر Allium cepa برمهار رشد سلولهای توموری در موش BALB/c مدل سرطان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-250]
 • پدریار ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال ۱۳۹۵ [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 741-748]
 • پذیرش تغییر رابطة سبک‌های تفکر عملکردی با پذیرش تغییر در مدیران پرستاری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 69-74]
 • پیری اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 327-333]
 • پراکسید هیدروژن بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته اولتراسونیک/تابش فرابنفش/پراکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 143-149]
 • پرستار بررسی تاثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران. [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 135-142]
 • پرستار بررسی نقش پیش بینی کنندگی قرارداد روانی بر میزان تعهد سازمانی پرستاران [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 609-617]
 • پرستار مقایسه صلاحیت بالینی پرستاران بخش های کودکان از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر رشت در سال 1396 [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 875-883]
 • پرسولفات بهینه ‌سازی تجزیة آنتی ‌بیوتیک سیپروفلاکساسین در فرایند اولتراسونیک/پرسولفات با حضور نانوذره روی صفر ظرفیتی سنتزشده [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 21-29]
 • پیش دیابت شناسایی عوامل تعیین کننده ی وقوع پیش دیابت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در مشهد [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 619-628]
 • پلی مورفیسم Gln223Arg بررسی تنوع ژنتیکیGLN223ARG گیرنده لپتین در زنان دارای ناباروری غیرقابل توجیه و زنان بارور [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 311-319]
 • پوکی استخوان بررسی عوامل خطر پوکی استخوان : مطالعه مروری [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 854-863]

ت

 • تبحری پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-266]
 • تحلیل هم‌وقوعی واژگان ترسیم ساختار حوزه‌های علمی مطالعات دمانس با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 195-203]
 • ترکی-آذری چند شکلی 135 G>C ژن RAD51 و استعداد ابتلا به سرطان سینه در زنان منطقه‌ی شمال غرب ایران [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-269]
 • ترکیبات فیتوشیمیایی بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره‌های مختلف گیاه کاه‌مکی (.Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor) از استان سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 279-292]
 • ترکیب فنولی مقایسه‎ ‎خواص‎ ‎آنتی‎ ‎اکسیدانی عصاره‎ ‎برگ و دانه‎ ‎گیاه کینوا‎:‎‏ مطالعه آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 353-361]
 • تیروئید بررسی جهش در اگزو نهای پنج تا هشت ژن TP53 در بیماران آذری مبتلا به سرطان تیروئید تک گیر [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 399-407]
 • تیزبینی پویا اثر تمرینات ادراک بینایی وابسته و غیر وابسته به حرکت بر ادراک عمق و تیزبینی در کودکان 8-7 ساله [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 409-417]
 • تستوسترون انانتات تاثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • تشخیص سریع طراحی و ارزیابی یک کیت جدید جهت شناسایی سریع استرپتوکوکوس پیوژنز از نمونه‌های گلو [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 229-236]
 • تصادفات درون شهری بررسی عوامل موثر بر تصادفات منجر به مصدومیت درون شهری سبزوار در سالهای 90 - 89 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 161-167]
 • تصویرسازی ذهنی ارتباط بین واکنش نورون‌های آینه‌ای و سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی در عملکرد حرکتی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 39-46]
 • تعامل بررسی رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و عوامل موثر بر آن [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 83-91]
 • تعهد سازمانی بررسی نقش پیش بینی کنندگی قرارداد روانی بر میزان تعهد سازمانی پرستاران [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 609-617]
 • تغییر وضعیت بدن بررسی تاثیر تغییر وضعیت بدن بر فشار کاف لوله تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت‎های ویژه [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 723-729]
 • تکانشگری مدل ساختاری پرخاشگری بر اساس تنظیم هیجان، آلکسیتیمیا، تکانشگری و هیجان‌خواهی در دانشجویان [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 819-828]
 • تماس پوست به پوست بررسی مقایسه ای تماس پوستی شکمی و کانگورویی (آغوشی) مادرونوزاد بلافاصله بعد از تولد بر رفتارهای دلبستگی مادر قبل ترخیص از بیمارستان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 343-351]
 • تمرینات ادراک بینایی وابسته به حرکت و غیر وابسته به حرکت اثر تمرینات ادراک بینایی وابسته و غیر وابسته به حرکت بر ادراک عمق و تیزبینی در کودکان 8-7 ساله [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 409-417]
 • تمرینات مهارتی- عملیاتی مقایسه تاثیر دو برنامه تمرینی مهارتی –عملیاتی و ترکیبی بر برخی شاخصهای سیستم ایمنی مردان آتش نشان [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 461-472]
 • تمرینات ورزشی مرور سیستماتیک و فرا تحلیل اثرات سازگاری با تمرین هوازی و مقاومتی بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 495-506]
 • تمرین استقامتی تأثیر دو برنامه تمرین مقاومتی و استقامتی فزاینده بر بیان ژن FNDC5 عضله دوقلو در رت های نر [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 629-637]
 • تمرین استقامتی تداومی تأثیر تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بخش حسی نخاع موش‌های مبتلا به نوروپاتی دیابتی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 669-677]
 • تمرین استقامتی تناوبی تأثیر تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بخش حسی نخاع موش‌های مبتلا به نوروپاتی دیابتی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 669-677]
 • تمرین تناوبی شدید تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال‌های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 267-277]
 • تمرین در آب تغییرات مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 451-460]
 • تمرین مقاومتی مقایسه سطح سرمی اینترلوکین-18 و پروتئین واکنشی-C در مردان جوان چاق و غیرچاق: اثر تمرین ورزشی و چاقی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 205-215]
 • تمرین مقاومتی تغییرات مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 451-460]
 • تمرین مقاومتی تغییرات بیان ژن ABCG8 در سلول‌های PBMN متعاقب هشت هفته تمرین مقاومتی درآب وخشکی درزنان میانسال پس از جراحی بای‌پس عروق کرونری [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 473-485]
 • تمرین مقاومتی تأثیر دو برنامه تمرین مقاومتی و استقامتی فزاینده بر بیان ژن FNDC5 عضله دوقلو در رت های نر [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 629-637]
 • تمرین هوازی مقایسه سطح سرمی اینترلوکین-18 و پروتئین واکنشی-C در مردان جوان چاق و غیرچاق: اثر تمرین ورزشی و چاقی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 205-215]
 • تمرین هوازی اثر دو شیوه تمرین هوازی بر سطوح آپلین و گیرنده آن در بافت قلب رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 327-333]
 • تمرین هوازی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر بیان ژن گیرنده X کبدی مونوسیت‌ها و نیمرخ لیپیدی مردان میانسال پس از جراحی بای پس قلبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 507-517]
 • تمرین هوازی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 706-714]
 • تمرین هوازی تأثیرات ناشی از مصرف استروئید آنابولیک بولدنون همراه با هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت مخچه موش های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 885-894]
 • تنظیم شناختی هیجان نقش میانجی سخت رویی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 317-326]
 • تنظیم هیجان مدل ساختاری پرخاشگری بر اساس تنظیم هیجان، آلکسیتیمیا، تکانشگری و هیجان‌خواهی در دانشجویان [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 819-828]
 • توکریوم پولیوم تاثیر عصاره اتانولی گیاه توکریوم پولیوم بر کلنیزاسیون کاندیدا گلابراتا در کبد و طحال و کلیه ها [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 151-160]
 • تولیدات علمی دمانس ترسیم ساختار حوزه‌های علمی مطالعات دمانس با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 195-203]
 • تولید مثل نقش ویسفاتین در باروری و تولید مثل [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 829-844]

ث

 • ثبت whole-cell patch clamp اثر مهاری اورکسین A بر انتقالات سیناپسی گابائرژیک نورون‌های هسته‌ی لوکوس‌سرولئوس در موش صحرایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 13-20]

ج

 • جابه‌جایی ژن Bcl-2 تشخیص جابه‌جایی ژن Bcl-2 در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 60-68]
 • جذب مقایسه کارائی کربن مرک با کربن های تولیدی در حذف اسید هیومیک از محلولهای آبی ( مطالعات ایزوترمی و سنیتیکی) [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 528-536]
 • جعفری بررسی و مقایسه اثرات ضد باکتریایی عصاره های اتانولی آویشن، رازیانه، جعفری، گشنیز و پونه بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 33591)، اشریشیا کلای (ATCC 23591)، کلبسیلا (ATCC 10031) و سالمونلاتیفی موریوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 591-598]
 • جلبک بررسی خواص ضدمیکروبی جلبک Dictyita cervicornis علیه چند سویه باکتری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-249]
 • جمعیت اصفهان بـررسی تنـوع ژنتیـکی مارکـر rs2278961 در ناحیه ژنـی COLQ به عنـوان یـک مارکر گویـا در مطالعه مولکولی بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی در جمعیت اصفهان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 335-341]
 • جنیوپلاستی ارزیابی ومقایسه دو روش جراحی جنیوپلاستی و آگمنتاسیون با مواد آلوپلاستیک [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 371-377]
 • جهت‌گیری اهداف پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-266]
 • جهش بررسی جهش در اگزو نهای پنج تا هشت ژن TP53 در بیماران آذری مبتلا به سرطان تیروئید تک گیر [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 399-407]

چ

 • چای سبز تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 706-714]
 • چاقی مقایسه سطح سرمی اینترلوکین-18 و پروتئین واکنشی-C در مردان جوان چاق و غیرچاق: اثر تمرین ورزشی و چاقی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 205-215]
 • چانه ارزیابی ومقایسه دو روش جراحی جنیوپلاستی و آگمنتاسیون با مواد آلوپلاستیک [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 371-377]
 • چندشکلی RAD51 135G>C چند شکلی 135 G>C ژن RAD51 و استعداد ابتلا به سرطان سینه در زنان منطقه‌ی شمال غرب ایران [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-269]
 • چندشـکلی های تک نوکلئوتیدی (SNP) بـررسی تنـوع ژنتیـکی مارکـر rs2278961 در ناحیه ژنـی COLQ به عنـوان یـک مارکر گویـا در مطالعه مولکولی بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی در جمعیت اصفهان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 335-341]

خ

 • خانه سالمندان ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال ۱۳۹۵ [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 741-748]
 • خرفه ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرفه (Portulaca oleracea) بر روی باکتری های پاتوژن انسانی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 303-308]
 • خیساندن بررسی خواص ضدمیکروبی جلبک Dictyita cervicornis علیه چند سویه باکتری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-249]
 • خستگی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت خستگی بیماران همودیالیزی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 581-590]
 • خشونت علیه زنان طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش علل خشونت خانگی در مردان متاهل [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 845-852]
 • خواص آنتی اکسیدان مقایسه‎ ‎خواص‎ ‎آنتی‎ ‎اکسیدانی عصاره‎ ‎برگ و دانه‎ ‎گیاه کینوا‎:‎‏ مطالعه آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 353-361]
 • خودکارآمدی رابطه بین صمیمیت با همسر و خودکارآمدی عمومی با افسردگی پس از زایمان در نخستین زایمان در شهر یزد سال 1395 [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 555-561]
 • خودکارآمدی ارتباط خودکارآمدی با سطح هموگلوبین گلیکوزیله در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به مرکز دیابت پارسیان مشهد در سال 1394 [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 716-722]
 • خود متمایزسازی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مثبت‌نگر بر خود متمایزسازی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 731-739]
 • خود مدیریتی 5آ بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری شهر بجنورد سال 1395 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 75-82]
 • خون محیطی سطح سرمی عوامل محرک کلونی گرانولوسیتی، ماکروفاژی و گرانولوسیتی- ماکروفاژی در خون محیطی بیماران مبتلا به تومور پستان [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 809-817]

د

 • دیابت نوع 2 بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 111-117]
 • دیابت نوع یک ارتباط خودکارآمدی با سطح هموگلوبین گلیکوزیله در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به مرکز دیابت پارسیان مشهد در سال 1394 [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 716-722]
 • داروهای شیمیایی بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی و متانولی فلفل سیاه بر روی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک به شکل منفرد و بیوفیلم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 498-507]
 • دامنه حرکتی ایمبالانس عضلانی دیستال در دختران با و بدون جابجایی زانوها به سمت داخل حین اسکات جفت پا [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 537-545]
 • دانش آموزان بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار تغذیه ای دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر چابهار [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 127-133]
 • دانش آموزان بررسی شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار( مطالعه توصیفی - مقطعی) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 287-296]
 • دانش-آموزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 573-580]
 • دانشجویان بررسی رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و عوامل موثر بر آن [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 83-91]
 • دانشجویان بررسی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393-94 [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 429-440]
 • درد نوروپاتی تاثیر آمبلی‌پرنین بر علائم رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بستن مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش صحرایی نر بالغ [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 546-554]
 • درمان آدلری مقایسه تاثیر درمان آدلری و درمان شناختی-رفتاری بر علایم بالینی اختلال اضطراب فراگیر [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 865-873]
 • درماندگی آموخته شده اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد (ACT) به شیوه گروهی بر سرکوبی افکار منفی و درماندگی آموخته شده در زنان نابارور [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 600-607]
 • درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد (ACT) به شیوه گروهی بر سرکوبی افکار منفی و درماندگی آموخته شده در زنان نابارور [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 600-607]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 573-580]
 • درمان‌های هدف‌مند CAR T- cellها: درمانی هدف‌مند در سرطان [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • درمان هدف‌مند تشخیص جابه‌جایی ژن Bcl-2 در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 60-68]
 • دشواری در تنظیم هیجانی مقایسه نیمرخ دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 695-705]
 • دوپامین بررسی اثرات عصاره گیاه کارده (Biarum carduchrum)در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین درموش‌های صحرایی با استفاده از آزمون‌های رفتاری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 293-301]

ر

 • رازیانه بررسی و مقایسه اثرات ضد باکتریایی عصاره های اتانولی آویشن، رازیانه، جعفری، گشنیز و پونه بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 33591)، اشریشیا کلای (ATCC 23591)، کلبسیلا (ATCC 10031) و سالمونلاتیفی موریوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 591-598]
 • رضایتمندی بررسی رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و عوامل موثر بر آن [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 83-91]
 • رفتار تغذیه‌ای بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار تغذیه ای دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر چابهار [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 127-133]
 • رفتارهای دلبستگی بررسی مقایسه ای تماس پوستی شکمی و کانگورویی (آغوشی) مادرونوزاد بلافاصله بعد از تولد بر رفتارهای دلبستگی مادر قبل ترخیص از بیمارستان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 343-351]
 • رفلکسولوژی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت خستگی بیماران همودیالیزی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 581-590]
 • رگرسیون لجستیک شناسایی عوامل تعیین کننده ی وقوع پیش دیابت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در مشهد [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 619-628]
 • رنگ آمیزی H&Eو PAS تأثیر مصرف ناندرولون همراه یا بدون ورزش شنای اجباری بر تغییرات عمومی وتغییرات عملکرد غیر طبیعی فیزیولوژیک بر بافت کلیه‌ی موش‌های صحرایی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 321-329]
 • روان‌درمانی گروهی مثبت‌نگر اثربخشی روان‌درمانی گروهی مثبت‌نگر بر خود متمایزسازی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 731-739]
 • روانسنجی طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش علل خشونت خانگی در مردان متاهل [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 845-852]
 • روش ارزیابی REBA ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال ۱۳۹۵ [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 741-748]
 • روش‌های درمانی فراتحلیل پژوهش‌های موجود پیرامون اثربخشی نوع درمان و پیشنهاد موثرترین درمان برای زندانیان دچار اختلالات روانی [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 787-792]

ز

 • زاویه MIS ارزیابی اثربخشی عمل جراحی SERI بر اصلاح دفورمیتی بیماران هالوکس والگوس: یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 177-183]
 • زائدات کشاورزی مقایسه کارائی کربن مرک با کربن های تولیدی در حذف اسید هیومیک از محلولهای آبی ( مطالعات ایزوترمی و سنیتیکی) [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 528-536]
 • زنان تغییرات بیان ژن ABCG8 در سلول‌های PBMN متعاقب هشت هفته تمرین مقاومتی درآب وخشکی درزنان میانسال پس از جراحی بای‌پس عروق کرونری [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 473-485]
 • زنیان مقایسه تأثیر افشره بابونه، افشره زنیان و کلونیدین بر سندرم ترک اعتیاد معتادین خودیار- کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 185-194]
 • زنجان بررسی وضعیت شاخص‌های فیزیکو شیمیایی و باکتریایی آب استخرهای شنای شهر زنجان [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 763-771]
 • زندانیان فراتحلیل پژوهش‌های موجود پیرامون اثربخشی نوع درمان و پیشنهاد موثرترین درمان برای زندانیان دچار اختلالات روانی [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 787-792]

ژ

 • ژیمناستیک در آب تأثیر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر شدت کمردرد در زنان نخست بارداری [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 279-286]

س

 • سالمند بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سبک ‌زندگی با کیفیت ‌زندگی سالمندان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 370-363]
 • سالمندی ترسیم ساختار حوزه‌های علمی مطالعات دمانس با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 195-203]
 • سالمندان بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری شهر بجنورد سال 1395 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 75-82]
 • سالمونلا بررسی وجود ژنهای مقاومت به کینولون در سویه های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه های غذایی به روش Multiplex-PCR [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 169-175]
 • سبزوار بررسی عوامل موثر بر تصادفات منجر به مصدومیت درون شهری سبزوار در سالهای 90 - 89 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 161-167]
 • سبزوار بررسی شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار( مطالعه توصیفی - مقطعی) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 287-296]
 • سبک تفکر رابطة سبک‌های تفکر عملکردی با پذیرش تغییر در مدیران پرستاری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 69-74]
 • سبک‌ زندگی بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سبک ‌زندگی با کیفیت ‌زندگی سالمندان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 370-363]
 • سخت رویی نقش میانجی سخت رویی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 317-326]
 • سربارة آهن اثر افزایش سربارة آهن و کمپوست لجن فاضلاب شهری به خاک بر کاهش قابلیت دسترسی کادمیوم در گیاه همیشه بهار [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 659-668]
 • سرپرستار مقایسه صلاحیت بالینی پرستاران بخش های کودکان از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر رشت در سال 1396 [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 875-883]
 • سرزندگی تحصیلی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 573-580]
 • سرطان بررسی جهش در اگزو نهای پنج تا هشت ژن TP53 در بیماران آذری مبتلا به سرطان تیروئید تک گیر [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 399-407]
 • سرطان پانکراس تشخیص جابه‌جایی ژن Bcl-2 در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 60-68]
 • سرطان پستان مطالعه اثر Allium cepa برمهار رشد سلولهای توموری در موش BALB/c مدل سرطان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-250]
 • سرطان پستان اثربخشی روان‌درمانی گروهی مثبت‌نگر بر خود متمایزسازی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 731-739]
 • سرطان پستان سطح سرمی عوامل محرک کلونی گرانولوسیتی، ماکروفاژی و گرانولوسیتی- ماکروفاژی در خون محیطی بیماران مبتلا به تومور پستان [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 809-817]
 • سرطان سینه چند شکلی 135 G>C ژن RAD51 و استعداد ابتلا به سرطان سینه در زنان منطقه‌ی شمال غرب ایران [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-269]
 • سرعت تصویرسازی ارتباط بین واکنش نورون‌های آینه‌ای و سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی در عملکرد حرکتی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 39-46]
 • سرکوبی افکار منفی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد (ACT) به شیوه گروهی بر سرکوبی افکار منفی و درماندگی آموخته شده در زنان نابارور [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 600-607]
 • سیستم ایمنی مقایسه تاثیر دو برنامه تمرینی مهارتی –عملیاتی و ترکیبی بر برخی شاخصهای سیستم ایمنی مردان آتش نشان [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 461-472]
 • سیستم های مغزی رفتاری مقایسه نیمرخ دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 695-705]
 • سل اپیدمیولوژی و روند مرگ از بیماری سل در ایران [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 773-780]
 • سلامت تأثیر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر شدت کمردرد در زنان نخست بارداری [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 279-286]
 • سندرم ترک اعتیاد مقایسه تأثیر افشره بابونه، افشره زنیان و کلونیدین بر سندرم ترک اعتیاد معتادین خودیار- کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 185-194]
 • سندروم هولر موکوپلی ساکاریدوز نوع یک: گزارش یک مورد [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 518-527]
 • سندروم هولر- شای موکوپلی ساکاریدوز نوع یک: گزارش یک مورد [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 518-527]
 • سواد سلامت ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظامند [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 793-807]
 • سوپراکساید‌دیسموتاز تأثیر تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بخش حسی نخاع موش‌های مبتلا به نوروپاتی دیابتی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 669-677]

ش

 • شاخص های باکتریایی بررسی وضعیت شاخص‌های فیزیکو شیمیایی و باکتریایی آب استخرهای شنای شهر زنجان [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 763-771]
 • شبکه سارکوپلاسمیک تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال‌های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 267-277]
 • شپش بررسی شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار( مطالعه توصیفی - مقطعی) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 287-296]
 • شناختی رفتاری مقایسه تاثیر درمان آدلری و درمان شناختی-رفتاری بر علایم بالینی اختلال اضطراب فراگیر [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 865-873]
 • شیوع شیوع عفونت های بیمارستانی در بیمارستان واسعی سبزوار طی سالهای 92-1388 [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 251-258]
 • شیوع شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان ایرانی : یک مرور نظامند [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 487-494]

ص

 • صلاحیت مقایسه صلاحیت بالینی پرستاران بخش های کودکان از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر رشت در سال 1396 [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 875-883]
 • صمیمیت با همسر رابطه بین صمیمیت با همسر و خودکارآمدی عمومی با افسردگی پس از زایمان در نخستین زایمان در شهر یزد سال 1395 [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 555-561]
 • صنعت سیمان بررسی میزان مواجهه کارگران کارخانه سیمان با ذرات قابل استنشاق در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 379-387]

ض

 • ضد باکتریایی ارزیابی خواص ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ کاج بر باکتری های جدا شده از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری - تناسلی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 303-309]

ط

 • طحال تاثیر عصاره اتانولی گیاه توکریوم پولیوم بر کلنیزاسیون کاندیدا گلابراتا در کبد و طحال و کلیه ها [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 151-160]
 • طرّاحی ابزار طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش علل خشونت خانگی در مردان متاهل [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 845-852]
 • طرحواره های ناسازگار اولیه نقش میانجی سخت رویی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 317-326]

ع

 • عامل بیماری زا شیوع عفونت های بیمارستانی در بیمارستان واسعی سبزوار طی سالهای 92-1388 [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 251-258]
 • عسلویه بررسی تأثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامترهای مایع انزالی مردان در منطقه صنعتی عسلویه [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 297-302]
 • عصاره ارزیابی خواص ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ کاج بر باکتری های جدا شده از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری - تناسلی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 303-309]
 • عصاره اثر ضدباکتری بررسی و مقایسه اثرات ضد باکتریایی عصاره های اتانولی آویشن، رازیانه، جعفری، گشنیز و پونه بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 33591)، اشریشیا کلای (ATCC 23591)، کلبسیلا (ATCC 10031) و سالمونلاتیفی موریوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 591-598]
 • عصاره ی گیاهی بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی و متانولی فلفل سیاه بر روی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک به شکل منفرد و بیوفیلم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 498-507]
 • عفونت ادراری ارزیابی عوامل شایع باکتریال عفونت های ادراری و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 1395 [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 687-693]
 • عفونت بیمارستانی شیوع عفونت های بیمارستانی در بیمارستان واسعی سبزوار طی سالهای 92-1388 [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 251-258]
 • علم‌سنجی ترسیم ساختار حوزه‌های علمی مطالعات دمانس با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 195-203]
 • علوم پزشکی بررسی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393-94 [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 429-440]
 • عمل بای‌پس عروق کرونر اثر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر بیان ژن گیرنده X کبدی مونوسیت‌ها و نیمرخ لیپیدی مردان میانسال پس از جراحی بای پس قلبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 507-517]
 • عمل بای‌پس عروق کرونری تغییرات بیان ژن ABCG8 در سلول‌های PBMN متعاقب هشت هفته تمرین مقاومتی درآب وخشکی درزنان میانسال پس از جراحی بای‌پس عروق کرونری [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 473-485]
 • عملکردی پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-266]
 • عملکرد اندوتلیال مرور سیستماتیک و فرا تحلیل اثرات سازگاری با تمرین هوازی و مقاومتی بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 495-506]
 • عملکرد حرکتی ارتباط بین واکنش نورون‌های آینه‌ای و سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی در عملکرد حرکتی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 39-46]
 • عوارض اسکلتی- عضلانی ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال ۱۳۹۵ [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 741-748]
 • عوامل تعیین کننده شناسایی عوامل تعیین کننده ی وقوع پیش دیابت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در مشهد [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 619-628]
 • عوامل خطر بررسی عوامل خطر پوکی استخوان : مطالعه مروری [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 854-863]
 • عوامل ضد میکروبی ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرفه (Portulaca oleracea) بر روی باکتری های پاتوژن انسانی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 303-308]

ف

 • فاکتورهای بیوشیمیایی خونی بررسی اثرات تجویزهمزمان اینترفرون های نوع یک (آلفا وبتا) و فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت برسطوح سرمی گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول در خون موش سوری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 93-100]
 • فراتحلیل فراتحلیل پژوهش‌های موجود پیرامون اثربخشی نوع درمان و پیشنهاد موثرترین درمان برای زندانیان دچار اختلالات روانی [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 787-792]
 • فرضیه حرکت اثر تمرینات ادراک بینایی وابسته و غیر وابسته به حرکت بر ادراک عمق و تیزبینی در کودکان 8-7 ساله [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 409-417]
 • فعالیت آنتی‌اکسیدانی بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره‌های مختلف گیاه کاه‌مکی (.Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor) از استان سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 279-292]
 • فعالیت بدنی وامانده‌ساز بررسی اثر مصرف ویتامین C بعد از یک دوره برنامه فعالیت بدنی وامانده-ساز بر فاکتورهای ایمنی بزاقی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 2017-227]
 • فعالیت ضدمیکروبی بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره‌های مختلف گیاه کاه‌مکی (.Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor) از استان سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 279-292]
 • فعالیت ورزشی شنا تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی شنا بر بیان ژن Sirt1 و FoxO3a در بافت ریه رت‌های ویستار [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 251-258]
 • فلاونوئید مقایسه‎ ‎خواص‎ ‎آنتی‎ ‎اکسیدانی عصاره‎ ‎برگ و دانه‎ ‎گیاه کینوا‎:‎‏ مطالعه آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 353-361]
 • فلفل سیاه بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی و متانولی فلفل سیاه بر روی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک به شکل منفرد و بیوفیلم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 498-507]
 • فنل پتانسیل کارائی ایروژل هیبریدی کربن+ سیلیسی در حذف فنل از محلولهای آبی و بررسی مطالعات ایزوترمی، سنتیکی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 639-648]

ق

 • قابلیت دسترسی اثر افزایش سربارة آهن و کمپوست لجن فاضلاب شهری به خاک بر کاهش قابلیت دسترسی کادمیوم در گیاه همیشه بهار [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 659-668]
 • قدرت عضلانی ایمبالانس عضلانی دیستال در دختران با و بدون جابجایی زانوها به سمت داخل حین اسکات جفت پا [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 537-545]
 • قرارداد روانی بررسی نقش پیش بینی کنندگی قرارداد روانی بر میزان تعهد سازمانی پرستاران [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 609-617]

ک

 • کاتالاز تأثیر تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بخش حسی نخاع موش‌های مبتلا به نوروپاتی دیابتی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 669-677]
 • کادمیوم اثر افزایش سربارة آهن و کمپوست لجن فاضلاب شهری به خاک بر کاهش قابلیت دسترسی کادمیوم در گیاه همیشه بهار [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 659-668]
 • کاندیدا گلابراتا تاثیر عصاره اتانولی گیاه توکریوم پولیوم بر کلنیزاسیون کاندیدا گلابراتا در کبد و طحال و کلیه ها [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 151-160]
 • کاهش بیان ژن بررسی بیان دو ژن از خانواده ی هموباکس در سرطان پستان [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 895-902]
 • کاهش تراکم استخوان بررسی عوامل خطر پوکی استخوان : مطالعه مروری [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 854-863]
 • کبد تاثیر عصاره اتانولی گیاه توکریوم پولیوم بر کلنیزاسیون کاندیدا گلابراتا در کبد و طحال و کلیه ها [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 151-160]
 • کتابداران دانشگاهی بررسی رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و عوامل موثر بر آن [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 83-91]
 • کراتین کیناز ـ MB تغییرات سرمی شاخص های آسیب سلولی متعاقب آزمون های بروس و کوپر در مردان غیرفعال [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 441-450]
 • کراتینین تأثیر مصرف ناندرولون همراه یا بدون ورزش شنای اجباری بر تغییرات عمومی وتغییرات عملکرد غیر طبیعی فیزیولوژیک بر بافت کلیه‌ی موش‌های صحرایی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 321-329]
 • کراتینین تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 706-714]
 • کیفیت زندگی بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری شهر بجنورد سال 1395 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 75-82]
 • کیفیت ‌زندگی بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سبک ‌زندگی با کیفیت ‌زندگی سالمندان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 370-363]
 • کیفیت فیزیکو شیمیایی بررسی وضعیت شاخص‌های فیزیکو شیمیایی و باکتریایی آب استخرهای شنای شهر زنجان [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 763-771]
 • کلیدواژه‌ها: پرخاشگری مدل ساختاری پرخاشگری بر اساس تنظیم هیجان، آلکسیتیمیا، تکانشگری و هیجان‌خواهی در دانشجویان [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 819-828]
 • کلرید نیکل بررسی مقایسه ای سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر بافت و آنزیم های کبدی در موش صحرایی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 649-658]
 • کلمات کلیدی :سرطان پستان بررسی بیان دو ژن از خانواده ی هموباکس در سرطان پستان [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 895-902]
 • کلیه ها تاثیر عصاره اتانولی گیاه توکریوم پولیوم بر کلنیزاسیون کاندیدا گلابراتا در کبد و طحال و کلیه ها [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 151-160]
 • کلونیدین مقایسه تأثیر افشره بابونه، افشره زنیان و کلونیدین بر سندرم ترک اعتیاد معتادین خودیار- کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 185-194]
 • کمپوست اثر افزایش سربارة آهن و کمپوست لجن فاضلاب شهری به خاک بر کاهش قابلیت دسترسی کادمیوم در گیاه همیشه بهار [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 659-668]
 • کمردرد تأثیر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر شدت کمردرد در زنان نخست بارداری [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 279-286]
 • کینوا مقایسه‎ ‎خواص‎ ‎آنتی‎ ‎اکسیدانی عصاره‎ ‎برگ و دانه‎ ‎گیاه کینوا‎:‎‏ مطالعه آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 353-361]
 • کودکان تأثیر آموزش نوروفیدبک و بازی‌درمانی بر علائم کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 562-572]
 • کودکان و نوجوانان شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان ایرانی : یک مرور نظامند [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 487-494]
 • کورتیزول مقایسه تاثیر دو برنامه تمرینی مهارتی –عملیاتی و ترکیبی بر برخی شاخصهای سیستم ایمنی مردان آتش نشان [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 461-472]
 • کورتیکواستروئید گزارش یک مورد لیشمانیوزیس پوستی منتشر نادر ناشی از تزریق کورتیکواستروئید [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 781-785]

گ

 • گیاه کارده بررسی اثرات عصاره گیاه کارده (Biarum carduchrum)در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین درموش‌های صحرایی با استفاده از آزمون‌های رفتاری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 293-301]
 • گیاه کاه‌مکی بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره‌های مختلف گیاه کاه‌مکی (.Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor) از استان سیستان و بلوچستان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 279-292]
 • گرد و غبار قابل استنشاق بررسی میزان مواجهه کارگران کارخانه سیمان با ذرات قابل استنشاق در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 379-387]
 • گیرندة آنتی‌ژنی کایمری (CAR) CAR T- cellها: درمانی هدف‌مند در سرطان [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • گیرنده لپتین بررسی تنوع ژنتیکیGLN223ARG گیرنده لپتین در زنان دارای ناباروری غیرقابل توجیه و زنان بارور [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 311-319]
 • گیرنده های رایانودین تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال‌های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 267-277]
 • گشنیز بررسی و مقایسه اثرات ضد باکتریایی عصاره های اتانولی آویشن، رازیانه، جعفری، گشنیز و پونه بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 33591)، اشریشیا کلای (ATCC 23591)، کلبسیلا (ATCC 10031) و سالمونلاتیفی موریوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 591-598]
 • گلودرد طراحی و ارزیابی یک کیت جدید جهت شناسایی سریع استرپتوکوکوس پیوژنز از نمونه‌های گلو [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 229-236]

ل

 • لاکتات دهیدروژناز تغییرات سرمی شاخص های آسیب سلولی متعاقب آزمون های بروس و کوپر در مردان غیرفعال [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 441-450]
 • لجن فاضلاب شهری اثر افزایش سربارة آهن و کمپوست لجن فاضلاب شهری به خاک بر کاهش قابلیت دسترسی کادمیوم در گیاه همیشه بهار [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 659-668]
 • لیشمانیا گزارش یک مورد لیشمانیوزیس پوستی منتشر نادر ناشی از تزریق کورتیکواستروئید [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 781-785]
 • لوکوس‌سرولئوس اثر مهاری اورکسین A بر انتقالات سیناپسی گابائرژیک نورون‌های هسته‌ی لوکوس‌سرولئوس در موش صحرایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 13-20]

م

 • مادریار ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال ۱۳۹۵ [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 741-748]
 • مارکر rs2278961 بـررسی تنـوع ژنتیـکی مارکـر rs2278961 در ناحیه ژنـی COLQ به عنـوان یـک مارکر گویـا در مطالعه مولکولی بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی در جمعیت اصفهان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 335-341]
 • مایع انزالی بررسی تأثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامترهای مایع انزالی مردان در منطقه صنعتی عسلویه [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 297-302]
 • مایع پخشی(DLLME) مروری بر آنالیز مواد خطرناک موجود در محیط کار با تاکید بر میکرواستخراج مایع-مایع پخشی [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 749-762]
 • مایکوباکتریوم های غیر سلی بررسی محاسباتی ژن های خانه دار در افتراق مایکوباکتریوم های غیر سلی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 679-686]
 • مالتیپل اسکلروز تغییرات مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 451-460]
 • متاآنالیز شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان ایرانی : یک مرور نظامند [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 487-494]
 • متانول بررسی خواص ضدمیکروبی جلبک Dictyita cervicornis علیه چند سویه باکتری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-249]
 • محیط کار مروری بر آنالیز مواد خطرناک موجود در محیط کار با تاکید بر میکرواستخراج مایع-مایع پخشی [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 749-762]
 • محیط‌های آبی بهینه ‌سازی تجزیة آنتی ‌بیوتیک سیپروفلاکساسین در فرایند اولتراسونیک/پرسولفات با حضور نانوذره روی صفر ظرفیتی سنتزشده [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 21-29]
 • محلول های آبی بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته اولتراسونیک/تابش فرابنفش/پراکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 143-149]
 • مخچه تأثیرات ناشی از مصرف استروئید آنابولیک بولدنون همراه با هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت مخچه موش های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 885-894]
 • مدارس بررسی شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار( مطالعه توصیفی - مقطعی) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 287-296]
 • مدیریت پرستاری رابطة سبک‌های تفکر عملکردی با پذیرش تغییر در مدیران پرستاری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 69-74]
 • مراقبت کانگرویی بررسی مقایسه ای تماس پوستی شکمی و کانگورویی (آغوشی) مادرونوزاد بلافاصله بعد از تولد بر رفتارهای دلبستگی مادر قبل ترخیص از بیمارستان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 343-351]
 • مراکز بهداشتی ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظامند [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 793-807]
 • مرحله آخر بیماری کلیوی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت خستگی بیماران همودیالیزی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 581-590]
 • مردان متاهل طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش علل خشونت خانگی در مردان متاهل [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 845-852]
 • مرگ و میر اپیدمیولوژی و روند مرگ از بیماری سل در ایران [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 773-780]
 • مروری بررسی عوامل خطر پوکی استخوان : مطالعه مروری [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 854-863]
 • مشاهده مستقیم گزارش یک مورد لیشمانیوزیس پوستی منتشر نادر ناشی از تزریق کورتیکواستروئید [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 781-785]
 • مفصل مچ ایمبالانس عضلانی دیستال در دختران با و بدون جابجایی زانوها به سمت داخل حین اسکات جفت پا [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 537-545]
 • مقیاس چندبعدی هشیاری درون‌بدنی بررسی روایی و پایایی مقیاس چندبعدی هشیاری درون‌بدنی در دانشجویان ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 47-59]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی مولکولی حضور ژن blaZ در جدایه های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 31-37]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی ارزیابی عوامل شایع باکتریال عفونت های ادراری و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 1395 [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 687-693]
 • میکرو استخراج مایع مروری بر آنالیز مواد خطرناک موجود در محیط کار با تاکید بر میکرواستخراج مایع-مایع پخشی [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 749-762]
 • مهارت حرکتی درشت تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 419-427]
 • مهارت‌های ارتباطی با رویکرد دینی تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی با رویکرد دینی بر اخلاق حرفه‌ای و اهمال‌کاری شغلی کارکنان علوم پزشکی سبزوار [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 231-239]
 • مواجهه کارگران بررسی میزان مواجهه کارگران کارخانه سیمان با ذرات قابل استنشاق در استان خراسان رضوی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 379-387]
 • مواد خطرناک مروری بر آنالیز مواد خطرناک موجود در محیط کار با تاکید بر میکرواستخراج مایع-مایع پخشی [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 749-762]
 • موش Balb/c مطالعه اثر Allium cepa برمهار رشد سلولهای توموری در موش BALB/c مدل سرطان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 241-250]
 • موش صحرایی تاثیر آمبلی‌پرنین بر علائم رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بستن مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش صحرایی نر بالغ [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 546-554]
 • موش صحرایی بررسی مقایسه ای سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر بافت و آنزیم های کبدی در موش صحرایی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 649-658]
 • موش‌های صحرایی نر تأثیر مصرف ناندرولون همراه یا بدون ورزش شنای اجباری بر تغییرات عمومی وتغییرات عملکرد غیر طبیعی فیزیولوژیک بر بافت کلیه‌ی موش‌های صحرایی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 321-329]
 • موکوپلی ساکاریدوز نوع یک موکوپلی ساکاریدوز نوع یک: گزارش یک مورد [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 518-527]

ن

 • ناباروری ناشناخته بررسی تنوع ژنتیکیGLN223ARG گیرنده لپتین در زنان دارای ناباروری غیرقابل توجیه و زنان بارور [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 311-319]
 • ناندرولون تأثیر مصرف ناندرولون همراه یا بدون ورزش شنای اجباری بر تغییرات عمومی وتغییرات عملکرد غیر طبیعی فیزیولوژیک بر بافت کلیه‌ی موش‌های صحرایی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 321-329]
 • نانوذرات نیکل بررسی مقایسه ای سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر بافت و آنزیم های کبدی در موش صحرایی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 649-658]
 • نانوذرة روی بهینه ‌سازی تجزیة آنتی ‌بیوتیک سیپروفلاکساسین در فرایند اولتراسونیک/پرسولفات با حضور نانوذره روی صفر ظرفیتی سنتزشده [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 21-29]
 • نشانگان آسیب شناسی روانی همبودی اختلال خوردن واختلال بدشکلی بدن وهمبستگی آن‌ها با نشانگان آسیب ‌شناسی روانی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 389-398]
 • نشانگرهای التهابی مقایسه سطح سرمی اینترلوکین-18 و پروتئین واکنشی-C در مردان جوان چاق و غیرچاق: اثر تمرین ورزشی و چاقی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 205-215]
 • نیمرخ لیپیدی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر بیان ژن گیرنده X کبدی مونوسیت‌ها و نیمرخ لیپیدی مردان میانسال پس از جراحی بای پس قلبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 507-517]
 • نوجوانان ارتباط خودکارآمدی با سطح هموگلوبین گلیکوزیله در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به مرکز دیابت پارسیان مشهد در سال 1394 [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 716-722]
 • نوروپاتی دیابتی تأثیر تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در بخش حسی نخاع موش‌های مبتلا به نوروپاتی دیابتی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 669-677]
 • نوروتروفین 3 تغییرات مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 451-460]
 • نورون‌های آینه‌ای ارتباط بین واکنش نورون‌های آینه‌ای و سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی در عملکرد حرکتی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 39-46]
 • نورون‌های گابائرژیک اثر مهاری اورکسین A بر انتقالات سیناپسی گابائرژیک نورون‌های هسته‌ی لوکوس‌سرولئوس در موش صحرایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 13-20]

و

 • واژه‌های کلیدی: آموزش نوروفیدبک تأثیر آموزش نوروفیدبک و بازی‌درمانی بر علائم کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 562-572]
 • واژه‌های کلیدی: هیجان پیش‌بینی جهت‌گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه‌ی مثبت و منفی) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 259-266]
 • واکنش زنجیره‎ای پلیمراز تشخیص جابه‌جایی ژن Bcl-2 در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 60-68]
 • والگوس ایمبالانس عضلانی دیستال در دختران با و بدون جابجایی زانوها به سمت داخل حین اسکات جفت پا [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 537-545]
 • ویتامین C بررسی اثر مصرف ویتامین C بعد از یک دوره برنامه فعالیت بدنی وامانده-ساز بر فاکتورهای ایمنی بزاقی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 2017-227]
 • ورزش تأثیر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر شدت کمردرد در زنان نخست بارداری [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 279-286]
 • وسایل نقلیه بررسی عوامل موثر بر تصادفات منجر به مصدومیت درون شهری سبزوار در سالهای 90 - 89 [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 161-167]
 • ویسفاتین نقش ویسفاتین در باروری و تولید مثل [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 829-844]

ه

 • هایپرالژزیا تاثیر آمبلی‌پرنین بر علائم رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بستن مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش صحرایی نر بالغ [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 546-554]
 • هالوکس ارزیابی اثربخشی عمل جراحی SERI بر اصلاح دفورمیتی بیماران هالوکس والگوس: یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 177-183]
 • هیبریدی پتانسیل کارائی ایروژل هیبریدی کربن+ سیلیسی در حذف فنل از محلولهای آبی و بررسی مطالعات ایزوترمی، سنتیکی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 639-648]
 • هیپر پلازی خوش خیم پروستات بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم وآدنو کا سینومای پروستات با روش هیستو لوژی وایمونوهیستوشیمی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 271-278]
 • هیجان‌خواهی مدل ساختاری پرخاشگری بر اساس تنظیم هیجان، آلکسیتیمیا، تکانشگری و هیجان‌خواهی در دانشجویان [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 819-828]
 • هیستوپاتولوژی بررسی مقایسه ای سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر بافت و آنزیم های کبدی در موش صحرایی [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 649-658]
 • هیستوپاتولوژی تأثیرات ناشی از مصرف استروئید آنابولیک بولدنون همراه با هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت مخچه موش های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 25، شماره 6، 1397، صفحه 885-894]
 • هشیاری بدنی بررسی روایی و پایایی مقیاس چندبعدی هشیاری درون‌بدنی در دانشجویان ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 47-59]
 • هشیاری عمقی بررسی روایی و پایایی مقیاس چندبعدی هشیاری درون‌بدنی در دانشجویان ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 47-59]
 • همودیالیز تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت خستگی بیماران همودیالیزی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 581-590]
 • هموگلوبین گلیکوزیله ارتباط خودکارآمدی با سطح هموگلوبین گلیکوزیله در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به مرکز دیابت پارسیان مشهد در سال 1394 [دوره 25، شماره 5، 1397، صفحه 716-722]

ی

 • یادگیری بررسی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393-94 [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 429-440]
 • یادگیری الکترونیکی بررسی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393-94 [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 429-440]
 • یکپارچگی حسی -حرکتی تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 419-427]
 • یمونوهیستوشیمی بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم وآدنو کا سینومای پروستات با روش هیستو لوژی وایمونوهیستوشیمی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 271-278]