نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آترواسکلروز تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی استقامتی غیرتداومی بر میزان ICAM-1 و پروفایل لیپیدی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 198-205]
 • آگاهی تاثیر برنامه مدیریت ایمنی بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان درمانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 98-103]
 • آگاهی تاثیر آموزش بر آگاهی و خود کارآمدی رابطین نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 104-109]
 • آمادگی جسمانی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 55-66]
 • آموزش تاثیر آموزش بر آگاهی و خود کارآمدی رابطین نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 104-109]
 • آموزش حل مساله تاثیر آموزش حل مساله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 288-295]
 • آموزش قاطعیت تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 82-90]

ا

 • اَبرو سندرم کریپت افتالموس - سینداکتیلی دوطرفه: گزارش یک مورد جدید [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 302-305]
 • اپی زیاتومی تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 243-249]
 • اتانول اثر اتانول بر کارآیی داروی والپرویک اسید در موش سوری [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 235-243]
 • احتیاطات استاندارد تاثیر برنامه مدیریت ایمنی بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان درمانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 98-103]
 • اختلالات روانی رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 217-223]
 • اختلال بد شکلی بدن اثر بخشی مداخله فراشناختی در بهبود علائم اختلال بدشکلی بدن [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 26-32]
 • اختلال وسواس – اجبار مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و درمان دارویی در وسواس فکری [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 110-117]
 • اسکولیوزیس ارتباط بین ناهنجاری ای ستون فقرات با مؤلفه های حرکتی آزمون کپارت در دانش آموزان نارسای حرکتی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • اضافه وزن عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 55-66]
 • اضطراب تحصیلی تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 82-90]
 • افراد مذکر بالغ تاثیر اکسکاربازپین بر میزان FSH، LH و تستوسترون [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]
 • افسردگی رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 217-223]
 • افسردگی تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 91-97]
 • اقامت غیرمقتضی میزان پذیرش ها و روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بیمارستان های شهر سبزوار [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 224-232]
 • اقامت مقتضی میزان پذیرش ها و روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بیمارستان های شهر سبزوار [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 224-232]
 • اکسکاربازپین تاثیر اکسکاربازپین بر میزان FSH، LH و تستوسترون [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]
 • التیام زخم اثر مرهم مومیایی بر روند التیام زخم های جلدی در خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 158-165]
 • التهاب تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی استقامتی غیرتداومی بر میزان ICAM-1 و پروفایل لیپیدی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 198-205]
 • التهاب مخاط دهان تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان تحت شیمی درمانی [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 250-259]
 • اینداکشن لیبر عوامل مؤثر در پیشگویی موفقیت اینداکشن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 118-124]

ب

 • بارداری بارداری در شاخ فرعی رحم و پارگی متعاقب آن [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 67-71]
 • برکه بیهوازی روش های راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]
 • برنامه حرکتی تعمیم یافته اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 272-279]
 • بیکوکولین ارتباط متقابل مهار منتشر قشری و تخلیه های انفجاری تشنجی در ناحیه آمیگدال جانبی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 148-157]

پ

 • پارامتر اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 272-279]
 • پارگی رحم بارداری در شاخ فرعی رحم و پارگی متعاقب آن [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 67-71]
 • پذیرش غیرمقتضی میزان پذیرش ها و روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بیمارستان های شهر سبزوار [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 224-232]
 • پذیرش مقتضی میزان پذیرش ها و روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بیمارستان های شهر سبزوار [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 224-232]
 • پرستار رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 132-139]
 • پرستار انکولوژی تجربه تندرستی معنوی پرستاران انکولوژی: تحلیل محتوای کیفی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 206-216]
 • پروتکل ارزیابی مناسب میزان پذیرش ها و روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بیمارستان های شهر سبزوار [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 224-232]
 • پروتئین واکنشی C تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 188-197]
 • پیش تصفیه روش های راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]
 • پماد گیاه صبر زرد تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 243-249]
 • پنتیلن تترازول اثر اتانول بر کارآیی داروی والپرویک اسید در موش سوری [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 235-243]
 • پوست اثر مرهم مومیایی بر روند التیام زخم های جلدی در خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 158-165]

ت

 • تجمع آمیلوئیدی نقش شرایط مختلف تجمع آنزیم هگزوکیناز نوع B مخمر در ساختار و سمیت آن روی سلول ها [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 71-81]
 • تحلیل محتوا تجربه تندرستی معنوی پرستاران انکولوژی: تحلیل محتوای کیفی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 206-216]
 • تداخل زمینه ای اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 272-279]
 • ترمیم میلین اثر تزریق سیستمیک dbcAMP بر پاسخ مهاجرتی سلول های بنیادی عصبی در مدل EAE بیماری ام اس [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 179-187]
 • تستوسترون تاثیر اکسکاربازپین بر میزان FSH، LH و تستوسترون [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]
 • تسکین درد تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 243-249]
 • تشنج اثر اتانول بر کارآیی داروی والپرویک اسید در موش سوری [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 235-243]
 • تمرین اندازه گیری میزان پروتئین و بیان ژن لپتین در پاسخ به یک جلسه تمرین استقامتی در موش صحرایی [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 260-271]
 • تمرینات ایروبیک تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 91-97]
 • تمرین مقاومتی تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 188-197]
 • تندرستی معنوی تجربه تندرستی معنوی پرستاران انکولوژی: تحلیل محتوای کیفی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 206-216]
 • تینوپاتی گزارش یک مورد رتینوپاتی به دنبال رادیوتراپی تومور استزیونوروبلاستوما [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 306-308]
 • ته نشینی اولیه روش های راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]
 • تهویه مکانیکی مقایسه وضعیت های خوابیده به شکم و پشت بر غلظت اکسیژن خون در نوزادان کم وزن تحت تهویه مکانیکی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 21-25]

ج

چ

 • چاقی تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 188-197]
 • چاقی ارتباط کلسیم دریافتی و شاخص های آنتروپومتریک [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 41-46]
 • چاقی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 55-66]

ح

 • حدت بینایی گزارش یک مورد رتینوپاتی به دنبال رادیوتراپی تومور استزیونوروبلاستوما [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 306-308]

خ

 • خرگوش اثر مرهم مومیایی بر روند التیام زخم های جلدی در خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 158-165]
 • خستگی مقایسه سه روش درمان بیماری التهاب پالپ دندان با وجود مقادیر گمشده [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 166-171]
 • خستگی تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 172-178]
 • خودمدیریتی تاثیر آموزش حل مساله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 288-295]

د

 • دیابت نوع یک تاثیر آموزش حل مساله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 288-295]
 • دی اکسید گوگرد سنجش میزان آلاینده های هوا در شهر سبزوار [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 140-147]
 • دانش آموزان تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 82-90]
 • درد پرینه تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 243-249]
 • درمان دارویی مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و درمان دارویی در وسواس فکری [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 110-117]
 • درمان فراشناختی مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و درمان دارویی در وسواس فکری [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 110-117]
 • دمیلیناسیون اثر تزریق سیستمیک dbcAMP بر پاسخ مهاجرتی سلول های بنیادی عصبی در مدل EAE بیماری ام اس [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 179-187]

ر

 • رابطین تاثیر آموزش بر آگاهی و خود کارآمدی رابطین نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 104-109]
 • رایحه درمانی مقایسه سه روش درمان بیماری التهاب پالپ دندان با وجود مقادیر گمشده [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 166-171]
 • رایحه درمانی تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 172-178]
 • رادیوتراپی گزارش یک مورد رتینوپاتی به دنبال رادیوتراپی تومور استزیونوروبلاستوما [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 306-308]
 • رحم تک شاخ بارداری در شاخ فرعی رحم و پارگی متعاقب آن [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 67-71]
 • رهبری تحول بخش رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 47-54]
 • رهبری مبادله ای رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 47-54]
 • روابط موضوعی رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 217-223]

ز

 • زمان بندی نسبی اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 272-279]
 • زنان معتاد تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 91-97]

ژ

 • ژن اندازه گیری میزان پروتئین و بیان ژن لپتین در پاسخ به یک جلسه تمرین استقامتی در موش صحرایی [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 260-271]

س

 • سبزوار سنجش میزان آلاینده های هوا در شهر سبزوار [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 140-147]
 • سبک رهبری رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 47-54]
 • سبک های دلبستگی رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 217-223]
 • ستون فقرات ارتباط بین ناهنجاری ای ستون فقرات با مؤلفه های حرکتی آزمون کپارت در دانش آموزان نارسای حرکتی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • سرطان تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان تحت شیمی درمانی [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 250-259]
 • سلامت روان تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 91-97]
 • سلول های بنیادی عصبی اثر تزریق سیستمیک dbcAMP بر پاسخ مهاجرتی سلول های بنیادی عصبی در مدل EAE بیماری ام اس [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 179-187]
 • سمیت سلولی نقش شرایط مختلف تجمع آنزیم هگزوکیناز نوع B مخمر در ساختار و سمیت آن روی سلول ها [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 71-81]
 • سنجش کاهش MTT نقش شرایط مختلف تجمع آنزیم هگزوکیناز نوع B مخمر در ساختار و سمیت آن روی سلول ها [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 71-81]
 • سینداکتیلی سندرم کریپت افتالموس - سینداکتیلی دوطرفه: گزارش یک مورد جدید [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 302-305]
 • سندرم سندرم کریپت افتالموس - سینداکتیلی دوطرفه: گزارش یک مورد جدید [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 302-305]
 • سندرم زجر تنفسی تاثیر ماساژ بر میزان اشباع اکسیژن خون شریانی نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 6-12]

ش

 • شاخص های تن سنجی ارتباط کلسیم دریافتی و شاخص های آنتروپومتریک [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 41-46]
 • شاخ فرعی رحم بارداری در شاخ فرعی رحم و پارگی متعاقب آن [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 67-71]
 • شیمی درمانی تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان تحت شیمی درمانی [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 250-259]

ص

 • صرع ارتباط متقابل مهار منتشر قشری و تخلیه های انفجاری تشنجی در ناحیه آمیگدال جانبی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 148-157]
 • صرع تاثیر اکسکاربازپین بر میزان FSH، LH و تستوسترون [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 13-20]
 • صلاحیت بالینی رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 132-139]

ع

 • عملکرد تاثیر برنامه مدیریت ایمنی بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان درمانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 98-103]
 • عوامل پیشگویی کننده عوامل مؤثر در پیشگویی موفقیت اینداکشن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 118-124]

ف

 • فعالیت انفجاری تشنجی ارتباط متقابل مهار منتشر قشری و تخلیه های انفجاری تشنجی در ناحیه آمیگدال جانبی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 148-157]
 • فعالیت ورزشی استقامتی غیر تداومی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی استقامتی غیرتداومی بر میزان ICAM-1 و پروفایل لیپیدی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 198-205]

ک

 • کریپت افتالموس سندرم کریپت افتالموس - سینداکتیلی دوطرفه: گزارش یک مورد جدید [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 302-305]
 • کیفوز ارتباط بین ناهنجاری ای ستون فقرات با مؤلفه های حرکتی آزمون کپارت در دانش آموزان نارسای حرکتی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • کلسیم ارتباط کلسیم دریافتی و شاخص های آنتروپومتریک [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 41-46]
 • کیندلینگ اثر اتانول بر کارآیی داروی والپرویک اسید در موش سوری [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 235-243]
 • کودک تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان تحت شیمی درمانی [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 250-259]

ل

 • لپتین اندازه گیری میزان پروتئین و بیان ژن لپتین در پاسخ به یک جلسه تمرین استقامتی در موش صحرایی [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 260-271]
 • لیپیدها تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 188-197]
 • لوردوز ارتباط بین ناهنجاری ای ستون فقرات با مؤلفه های حرکتی آزمون کپارت در دانش آموزان نارسای حرکتی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]

م

 • ماساژ تاثیر ماساژ بر میزان اشباع اکسیژن خون شریانی نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 6-12]
 • ماساژ درمانی مقایسه سه روش درمان بیماری التهاب پالپ دندان با وجود مقادیر گمشده [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 166-171]
 • ماساژ درمانی تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 172-178]
 • مداخله فراشناختی اثر بخشی مداخله فراشناختی در بهبود علائم اختلال بدشکلی بدن [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 26-32]
 • مدیریت ایمنی تاثیر برنامه مدیریت ایمنی بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان درمانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 98-103]
 • مدل پرسید تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 82-90]
 • مراقبت مبتنی بر شواهد تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان تحت شیمی درمانی [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 250-259]
 • مربی رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 47-54]
 • معنویت تجربه تندرستی معنوی پرستاران انکولوژی: تحلیل محتوای کیفی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 206-216]
 • معنویت رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 132-139]
 • مهار گسترش یابنده ارتباط متقابل مهار منتشر قشری و تخلیه های انفجاری تشنجی در ناحیه آمیگدال جانبی [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 148-157]
 • مورد پژ اثر بخشی مداخله فراشناختی در بهبود علائم اختلال بدشکلی بدن [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 26-32]
 • موش اثر تزریق سیستمیک dbcAMP بر پاسخ مهاجرتی سلول های بنیادی عصبی در مدل EAE بیماری ام اس [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 179-187]
 • موش صحرایی اندازه گیری میزان پروتئین و بیان ژن لپتین در پاسخ به یک جلسه تمرین استقامتی در موش صحرایی [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 260-271]
 • موفقیت اینداکشن عوامل مؤثر در پیشگویی موفقیت اینداکشن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 118-124]
 • مولتیپل اسکلروزیس مقایسه سه روش درمان بیماری التهاب پالپ دندان با وجود مقادیر گمشده [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 166-171]
 • مولتیپل اسکلروزیس تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 172-178]
 • مومیایی اثر مرهم مومیایی بر روند التیام زخم های جلدی در خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 158-165]
 • مونوکسیدکربن سنجش میزان آلاینده های هوا در شهر سبزوار [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 140-147]

ن

 • نارسایی حرکتی ارتباط بین ناهنجاری ای ستون فقرات با مؤلفه های حرکتی آزمون کپارت در دانش آموزان نارسای حرکتی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • نان تاثیر آموزش بر آگاهی و خود کارآمدی رابطین نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 104-109]
 • ناهنجاری بالاتنه ارتباط بین ناهنجاری ای ستون فقرات با مؤلفه های حرکتی آزمون کپارت در دانش آموزان نارسای حرکتی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • نخست زا تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 243-249]
 • نیزار زیرسطحی روش های راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]
 • نگرش تاثیر برنامه مدیریت ایمنی بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان درمانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 98-103]
 • نوجوان تاثیر آموزش حل مساله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 288-295]
 • نوجوانان عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 55-66]
 • نوزاد کم وزن مقایسه وضعیت های خوابیده به شکم و پشت بر غلظت اکسیژن خون در نوزادان کم وزن تحت تهویه مکانیکی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 21-25]
 • نوزاد نارس تاثیر ماساژ بر میزان اشباع اکسیژن خون شریانی نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 6-12]

و

 • والپروییک اسید اثر اتانول بر کارآیی داروی والپرویک اسید در موش سوری [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 235-243]
 • وزن ارتباط کلسیم دریافتی و شاخص های آنتروپومتریک [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 41-46]
 • وسواس های فکری مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و درمان دارویی در وسواس فکری [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 110-117]
 • وضعیت خوابیده به پشت مقایسه وضعیت های خوابیده به شکم و پشت بر غلظت اکسیژن خون در نوزادان کم وزن تحت تهویه مکانیکی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 21-25]
 • وضعیت خوابیده به شکم مقایسه وضعیت های خوابیده به شکم و پشت بر غلظت اکسیژن خون در نوزادان کم وزن تحت تهویه مکانیکی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 21-25]

ه

 • هاضم بیهوازی روش های راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 33-40]
 • هگزوکیناز نوع B مخمر نقش شرایط مختلف تجمع آنزیم هگزوکیناز نوع B مخمر در ساختار و سمیت آن روی سلول ها [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 71-81]
 • هموگلوبین گلیکوزیله تاثیر آموزش حل مساله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 288-295]
 • هوازی تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق [دوره 18، شماره 3، 1390، صفحه 188-197]
 • هوش رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 132-139]
 • هوش معنوی رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 132-139]
 • هوش هیجانی رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 47-54]

ی

 • یخ درمانی تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان تحت شیمی درمانی [دوره 18، شماره 4، 1390، صفحه 250-259]