دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1389 (56) 
4. تاثیر تحریکات الکتریکی با فرکانس های پایین بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت و تغییرات فراساختاری ناحیه ژیروس دندانه دار در موش صحرایی

صفحه 96-107

سیدجواد میرنجفی زاده؛ علی جهان شاهی انور؛ یوسف صادقی؛ رضیه روحانی؛ عباس پیریایی؛ مریم زراعتی


6. مقایسه وضعیت سلامت روانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

صفحه 116-122

فهیمه کیوانلو؛ محسن کوشان؛ محمد سیداحمدی؛ مصطفی محمدی رئوف


10. بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک صد بیمار مبتلا به استئوسارکوم استخوان در یک دوره 10 ساله

صفحه 143-147

علیرضا موسویان؛ امیررضا بیدخوری؛ امید شاهپری؛ محمدتقی پیوندی؛ محمد کاوه