دوره و شماره: دوره 22، ویژه نامه، بهمن و اسفند 1394 (ویژه نامه 94) 
3. افزایش حساسیت تومور به اشعه با استفاده از سلکوکسیب

صفحه 1139-1157

یوسف جلال آبادی؛ علیرضا شیرازی؛ محمد رضا قوام نصیری؛ امیر آل داوود؛ داریوش سرداری


4. روش شناسی پیوند داده بر اساس الگوریتم احتمالاتی: یک مقاله مروری

صفحه 1158-1171

عرفان ایوبی؛ کامیار منصوری؛ محمد گل ماهی؛ عذرا رمضان خانی؛ علیرضا موسوی جراحی


5. شیوع مصرف مت‌آمفتامین در دانش‌آموزان پسر ایرانی: مطالعه مرور ساختارمند و متاآنالیز

صفحه 1170-1179

مهران سهراب زاده؛ محسن نیازی؛ رستم منتی؛ عزیز کسانی؛ والیه منتی