دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1391 (64) 
2. بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن فاکتور رشد شبه انسولین 1 با سرطان روده بزرگ

صفحه 109-115

محمد وفایی؛ سیدرضا محبی؛ سیدرضا فاطمی؛ محسن واحدی؛ خاتون کریمی؛ اکرم صفایی؛ مارال ارکانی؛ محمدرضا زالی


4. بررسی کارآیی روش بیو جذب در حذف رنگ راکتیو اورنج 3 آر از محیط های آبی

صفحه 127-135

طاهره وزیری؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ احمد اله آبادی؛ محمدحسین ساقی؛ رضا حکمت شعار


9. مقایسه‌ میزان درد و اضطراب در نمونه‌گیری مغز استخوان تحت بیهوشی عمومی با بی‌حسی موضعی در کودکان مبتلا به لوسمی

صفحه 173-180

لعیا ضرابی؛ علیرضا اسدی؛ فرشته قراط؛ سیدعبدالله بنی هاشم؛ محمد غروی؛ محمدتقی شاکری


10. اثر موسیقی بر ویژگی های خُلقی و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال

صفحه 181-189

فهیمه کیوانلو؛ شهین جلالی؛ محسن کوشان؛ محمد سیداحمدی؛ محسن غفرانی؛ معصومه شجاعی؛ نعیمه طاهری


12. میزان فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شرکت کننده در المپیاد سال 89 خراسان رضوی

صفحه 198-205

مهدی احمدی؛ سیدعلی اکبر هاشمی جواهری؛ حسن کوشکی؛ احمد ابراهیمی عطری؛ آرش محمودی