دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1401 
پیشرفت های اخیر در تشخیص عفونت با هلیکوباکتر پیلوری

صفحه 179-194

رضا قوطاسلو؛ طاهره پیرزاده؛ آیلین اسمعیل خانی؛ عابد زاهدی بیالوایی؛ حامد ابراهیم زاده لیل آبادلو


طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیکی مبتنی بر وب برای کارآموزی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

صفحه 195-205

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ فاطمه برزویی؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ رویا اکبرزاده؛ حمیده یزدی مقدم


مقایسه افسردگی در افراد دارای لکنت زبان با افراد بدون لکنت زبان- مطالعه مروری سیستماتیک

صفحه 206-217

زینب اکبری؛ فاطمه اسماعیلی دهج؛ محبوبه صابری مهر؛ یلدا امیرساسان


ارزیابی تاثیر یک برنامه آموزش قاطعیت بر ارتباط قاطعانه و عزت نفس پرستاران

صفحه 243-254

زهرا نعمتی؛ شاهرخ مقصودی؛ سیدرضا مظلوم؛ مریم کلاته ملائی


بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش صافی چکنده با تأمین برق خورشیدی

صفحه 303-317

فهیمه احمدیان؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ سپهر سلطانی؛ محمدحسن کوثری