دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401 
تأثیر تمرینات مقاومتی بر کارکردهای شناختی در مردان وابسته به هروئین

صفحه 77-87

هانیه سلطانی؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ عباس حق پرست


تبیین و تحلیل الگوهای گذران اوقات فراغت در سالمندان:تحلیل محتوای کیفی

صفحه 88-100

سیده محبوبه حسینی زارع؛ ابوالقاسم پوررضا؛ پروانه اصفهانی؛ کیانوش عبدی


بررسی میزان بیان ژن های KI67 و P53 در کشت هم‌جوار سلول‌های اپیتلیوم کولونHT-29 با IL-17A

صفحه 141-153

علی قربانی رنجبری؛ جلیل مهرزاد؛ حسام دهقانی؛ عباس عبدالهی؛ سامان حسینخانی


تأثیر اجرای برنامه مدیریت تضاد بر میزان تعارض شغلی و سبک‌های حلّ تعارض پرستاران

صفحه 166-178

فاطمه اخلاقی رضایی؛ امیر رضا صالح مقدم؛ فاطمه حشمتی نبوی؛ حمیدرضا بهنام وشانی