دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، مهر و آبان 1388 (53) 
1. تاثیر ایبوپروفن بر حملات صرع مقاوم به درمان در کودکان

صفحه 121-126

فرهاد حیدریان؛ فاطمه بهمنش؛ مهشید گودرزی؛ فرح اشرف زاده؛ حسن رخشنده


2. تاثیر اسانس اسطوخدوس (لاوندر) بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی

صفحه 127-133

عفت السادات مرقاتی خویی؛ فاطمه شیخان؛ فرشته جهدی؛ حمید حقانی


5. مقایسه دو روش اندازه گیری آزمایشگاهی بیلی روبین سرم و ترانس کوتانئوس بیلیروبینومتری (TCB)

صفحه 150-154

مهرداد میرزارحیمی؛ محبوبه غلامی رباط سنگی؛ رضا سعیدی؛ مریم امیری طهرانی زاده