دوره و شماره: دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396 
2. روش‌های مختلف ترومبکتومی در سکته‌های ایسکمیک مغزی

صفحه 13-18

هومن بهاروحدت؛ پیام ساسان نژاد؛ محمود محمدزاده شبستری؛ فرزاد فاضلی


4. بررسی تأثیر آرام سازی به روش تصویرسازی هدایت شده بر تغییرات فیزیولوژیک ناشی از اضطراب در سالمندان تحت عمل جراحی کاتاراکت

صفحه 29-35

رها صالح آبادی؛ فرحناز محمدی‌ شاهبلاغی؛ مرجان وجدانی؛ مسعود فلاحی‌خشکناب؛ احمد دلبری


9. بررسی اضطراب مرگ در دانشجویان فوریت پزشکی و تکنسین های اورژانس سبزوار در سال 1392

صفحه 71-79

هاجر صادقی؛ محمود حسین زاده؛ مسعود بهرامی؛ فاطمه مهرابی؛ رضا فروزان


13. ارزیابی پاسخ ایمنی به واکسن HBV در کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 94-1393

صفحه 131-137

وجیهه قارزی؛ سحر کلاته؛ رحیم اکرمی؛ محمد شوریده یزدی؛ مریم لطیف نیا؛ مجتبی فتاحی عبدی زاده


15. مقایسة دو رویکرد سخنرانی و یادگیری الکترونیکی بر یادگیری شناختی براساس نظریۀ بلوم

صفحه 95-102

مجید طاهری؛ محمود عباسی؛ مهری محمدی؛ ابولفضل محمدبیگی؛ ابوالفضل جوکار؛ محسن مختاری؛ امیر الماسی حشیانی