دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395 
2. مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر درد بیماران آپاندکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه 14-20

موسی الرضا تدین فر؛ مهدی آمدنی؛ علی تاج آبادی؛ یاسر تبرائی؛ حسین خسروجردی


3. بررسی باورهای فراشناختی و ویژگی‌های شخصیّتی بیماران وسواسی

صفحه 21-30

صدیقه صالحی؛ سیدعلی محمد موسوی؛ محمدابراهیم ساریچلو؛ سید حسین قافله باشی


6. شرایط بهینه فرآیند انعقاد و لخته سازی با پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

صفحه 48-57

سمیه رحیمی؛ مصطفی علیزاده؛ فردوس کرد مصطفی پور؛ ادریس بذرافشان؛ ادریس حسین زاده؛ محمود تقوی


7. تأثیر یک برنامه آموزش ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب‌زایی اسکلتی- عضلانی

صفحه 58-65

حاجی امید کلته؛ رضا حکمت شعار؛ ابراهیم تابان؛ محمدامین فقیه؛ محسن یزدانی اول؛ ثنا شکری


9. مقایسه سوء رفتار در سالمندان نژاد فارس و ترک استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 75-83

راضیه سادات حسینی؛ رها صالح آبادی؛ راهله جوانبختیان؛ معصومه علیجانپور آقاملکی؛ وحیدرضا برهانی نژاد؛ وحید پاک پور


12. بررسی ارتباط طول مدت خواب با سطح قند خون در بیماران دیابتی نوع 2

صفحه 103-109

سیدامیر حسین ذهنی مقدم؛ مریم جوادی؛ فؤاد علیمرادی؛ اصغر محمدپور اصل