تعیین الگوی مقاومت دارویی سویه‌های اشرﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ نسبت به 20 آنتی‌بیوتیک مورد استفاده در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار بیماریهای طیور، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

زمینه: در حال حاضر افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌ها به‌خصوص اشرﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ به‌عنوان یک مشکل بهداشتی جهانی مطرح می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی الگوی مقاومت دارویی سویه‌های اشرﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ جدا شده از طیور گوشتی شهرستان اردبیل نسبت به 20 نوع آنتی‌بیوتیک‌ رایج در کشور بود.
روش کار: از 24 گله مرغ گوشتی دارای علایم بالینی و جراحات کالبدگشایی مشکوک به بیماری باکتریایی کلی‌باسیلوز به‌طور تصادفی تعداد پنج لاشه انتخاب و از کبد و قلب با استفاده از سوآب استریل نمونه‌برداری صورت گرفت. پس از کشت و جداسازی، کلنی‌های آن با روش‌های بیوشیمیایی و سرولوژی شناسایی شدند. آزمایش حساسیت آنتی‌بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن آگار و بر اساس دستوالعمل CLSI برای گروه‌های مختلف آنتی‌بیوتیکی انجام گردید.
یافته‌ها: از 120 نمونه بررسی شده، در 111 مورد (92/5%) باکتری اشریشیاکلی جداسازی شد. در این مطالعه بیشترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی مربوط به تتراسایکلین (100 %)، کلرتتراسایکلین (100 %)، نالیدیکسیک‌اسید (100 %)، اکسی-تتراسایکلین (97/30%)، فلومکوئین (94/60%)، تایلوزین (86/48%)، دیفلوکساسین (83/78%)، داکسی‌سایکلین (82/89%)، نئومایسین (81/08%)، سولفامتوکسازول +تریمتوپریم (74/77%) بود. بیشترین حساسیت در آنتی‌بیوتیک-های سفتیفور(100 %)، سفیکسیم (89/19%)، جنتامایسین (80/19%) و لینکواسپکتین (72/07%) مشاهده شد. در تمامی جدایه‌های اشرشیاکلی مقاومت چندگانه دارویی وجود داشت.
نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد بیشترین میزان مقاومت دارویی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج در صنعت طیور مشاهده گردید. این موضوع می‌تواند ناشی از مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها ‌در مزارع طیور باشد که از نظر بهداشت عمومی و سلامت جوامع انسانی اهمیت فراوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of antibiotic resistance patterns of Escherichia coli strains to twenty antibiotics used in the Iran

نویسنده [English]

  • Aidin Azizpour
Associate Professor of Poulry Diseases, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Background: Increasing antibiotic resistance of bacteria, especially Escherichia coli, is currently a global health problem. The aim of this study was to investigate the drug resistance pattern of E coli strains isolated from broiler poultry of Ardabil city to common twenty antibiotics in the Iran.
Materials and Methods: Five carcasses were randomly selected from 24 broiler flocks with clinical signs of colibacillosis and sampled from liver and heart using sterile swabs. After culture and isolation, colonies were identified by biochemical and serological methods. Antimicrobial susceptibility testing was performed by disk diffusion method based on CLSI guidelines with antibiotics from various groups.
Results: From 120 samples examined, E. coli was isolated in 111 cases (92.5%). The highest antibiotic resistance was in tetrayclin (100%), chlortetracycline (100%), nalidixic acid (100%), oxytetracycline (97.30%), flomequine (94.60%), tylosin (86.47%), difloxacin (83.78%), doxycycline(82.89%), neomycine (81.08%), and sulphamethoxazole+ terimethoprime (74.77%), respectively. The most sensitivity was seen in antibiotics ceftifour (100%), cefixime (89.19%), gentamicin (80.19%) and lincospectin (72.07%), respectively. Multiple antibiotic resistance was in all isolates.
Conclusions: The results of this study show the highest rate of drug resistance was observed to common antibiotics in the Iranian poultry industry. This can be due to excessive use of antibiotics in poultry farms. These findings are important for public health and health of human societies.
Key words: Escherichia coli, multiple antibiotic resistance, antimicrobial susceptibility testing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • multiple antibiotic resistance
  • antimicrobial susceptibility testing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399
  • تاریخ دریافت: 14 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 08 بهمن 1399