الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشیارمرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: بیمارستان‌ها به‌عنوان یک‌نهاد مهم در نظام نوین درمان با استفاده از منابع مختلف، مسئولیت تأمین، حفظ و ارتقای سلامت افراد جامعه را به عهده‌دارند. برای انجام این خدمت مهم لازم است که نیازهای آن‌ها به‌درستی تأمین شود. این مطالعه باهدف طراحی الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی انجام شد.
روش کار: این پژوهش ترکیبی (کیفی–کمی) از نوع کاربردی است که در آن از نظرات پانزده نفر از آگاهان از شش استان کشور در مورد زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی استفاده شد. پس از انجام مصاحبه‌ی نیمه ساختارمند، نظرات آنان تا رسیدن به مرحله اشباع جمع‌آوری و سپس تجزیه‌وتحلیل گردید. برای تعیین عوامل مؤثر از رویکرد تحلیل چارچوب استفاده شد. با استفاده از روش دلفی نیز میزان توافق خبرگان ارزیابی گردید.
یافته‌ها: پس از تجزیه‌وتحلیل و کدبندی‌های اولیه، درنهایت هفت موضوع اصلی شامل منابع مالی، منابع انسانی، فناوری‌ها، تقاضای القایی، مدیریت، تأمین و توزیع و ساختمان و تجهیزات مشخص شد. دراین‌بین مدیریت با (میانگین 0/46±4/42و میانگین رتبه‌ای 5/56) به‌عنوان مهم‌ترین عامل تعیین گردید.
نتیجه‌گیری: هرچند که منابع مالی یا انسانی و سایر فاکتورهای درون یا برون سازمانی بر زنجیره تامین خدمات بیمارستانی تاثیر دارد اما سرمایه گذاری برای بهبود مدیریت از بروز بسیاری از چالش ها جلوگیری کرده یا اثر آنها را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

model of factors affecting hospital services supply chain

نویسندگان [English]

 • Mousarreza Mohagheghnejad 1
 • Amir Ashkan Nasiripour 2
 • Rouhollah Zaboli 3
 • Hossein Damghanian 4
1 PhD Student, Department of Health Services Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Department of Health Services Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Department of Health Services Administration, Faculty of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Iran.
چکیده [English]

Background: Hospitals, as an important unit in the modern treatment system, using various sources, are responsible for providing, maintaining and promoting health for individuals in the community. In order to perform this important service, it is necessary to meet their needs properly. This study was conducted to design a model of factors affecting hospital services supply chain.
Materials and Methods: This is a combined (qualitative-quantitative) research in which the opinions of fifteen experts about the hospital supply chain from six provinces of the country were used. After conducting a semi-structured interview, their opinions were collected until saturation and then analyzed. The framework analysis approach was used to determine the effective factors. Using Delphi method, the level of agreement of experts was evaluated.
Results: After analysis and coding, finally seven main topics including financial resources, human resources, technologies, induced demand, management, supply and distribution, and construction and equipment were identified. Meanwhile, management (mean 4/42±0/46 and mean rank 5/56) was identified as the most important factor.
Conclusion: Although financial or human resources and other factors inside or outside the organization affect the hospital services supply chain, but investing to improve management prevents or reduces the impact of many challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospital
 • Hospital Services
 • Model
 • Supply Chain
 1. Mosadeghrad AM, Rahimi-Tabar P. Health system governance in Iran: A comparative study. Razi Journal of Medical Sciences. 2019;26(9):10-28.
 2. Shaarbafchizadeh N, Rezayatmand MR, Etemadi G. The Impact of Public-Private Partnerships on Hospital Performance: A review study. Management Strategies in Health System. 2019;4(3):265-76.
 3. Sinha KK, Kohnke EJ. Health Care Supply Chain Design: Toward Linking the Development and Delivery of Care Globally. Decision Sciences. 2009;40(2):197-212.
 4. Emmett D. Supply Chains in Healthcare Organizations: Lessons Learned from Recent Shortages. Hospital topics. 2019;97(4):133-8.
 5. Gremyr I, Raharjo H. Quality function deployment in healthcare: a literature review and case study. International journal of health care quality assurance. 2013;26(2):135-46.
 6. Rouse WB, Johns MM, Pepe KM. Service supply chains for population health: Overcoming fragmentation of service delivery ecosystems. Learning health systems. 2019;3(2):e10186.
 7. Privett N, Gonsalvez D. The top ten global health supply chain issues: Perspectives from the field. Operations Research for Health Care. 2014;3(4):226-30.
 8. Nyaga GN, Young GJ, Zepeda ED. An Analysis of the Effects of Intra‐and Interorganizational Arrangements on Hospital Supply Chain Efficiency. Journal of Business Logistics. 2015;36(4):340-54.
 9. Pheng TK, Hamdani Y, Zailani S, editors. Investigation on Service Supply Chain in Private Hospitals Malaysia. Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Operation Management, Bali, Indonesia; 2014.
 10. Mandal S. Influence of human capital on healthcare agility and healthcare supply chain performance. Journal of Business & Industrial Marketing. 2018.
 11. Tabibi J, Raeissi P, Nasiripour A. Strategic management implementation in hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2003;7(3):54-60.
 12. Kwon I-WG, Kim S-H, Martin DG. Healthcare supply chain management; strategic areas for quality and financial improvement. Technological Forecasting and Social Change. 2016;113:422-8.
 13. Fanelli S, Lanza G, Enna C, Zangrandi A. Managerial competences in public organisations: the healthcare professionals’ perspective. BMC Health Services Research. 2020;20:1-9.
 14. Kanda MK, Iravo MA. Access Factors Affecting Supply Chain Efficiency of Medical Supplies in public Health Centers in Kenya: A Case Study of Public Health Centers in Elgeyo Marakwet Count. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. 2015;5(2).
 15. Bialas C, Manthou V, Stefanou C. Supply chain management in the healthcare sector: a research agenda. EMCIS. 2014.
 16. Dargahi H, Maroofi A. History of hospitals in Islamic and West territories: a comparative study. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2010;3(4):1-14.
 17. Dixit A, Routroy S, Dubey SK. A systematic literature review of healthcare supply chain and implications of future research. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing. 2019.
 18. Fazeli z, fazeli bavand pour f, rezaee tavirani m, mozafari m, haidari moghadam r. Professional ethics and its role in the medicin. journal of ilam university of medical sciences. 2013;20(5):10-7.
 19. Chen DQ, Preston DS, Xia W. Enhancing hospital supply chain performance: A relational view and empirical test. Journal of Operations Management. 2013;31(6):391-408.
 20. Naghmeh Sadeghi, Hossein Zare. The effect of financing system on improvement of hospital performance. Health Monitor Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2009;8(2):135-45.
 21. Woodburn PA. Analysis of challenges of medical supply chains in sub-Saharan Africa regarding inventory management and transport and distribution: University of Westminster, LondonWestminster Business School 2013.
 22. Tabibi S, Ghaffari F, F. MN. The effect of warehouse removal on the efficiency of Hasheminejad Hospital in 2013. healthcare management. 2015;5(4):7-12.
 23. DeScioli DT. Differentiating the hospital supply chain for enhanced performance: Massachusetts Institute of Technology; 2005.
 24. Moro Visconti R, Morea D. Healthcare Digitalization and Pay-For-Performance Incentives in Smart Hospital Project Financing. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(7):2318.
 25. Burns LR, Yovovich R. Hospital Supply Chain Executives' Perspectives on Group Purchasing: Results from a 2014 National Survey: Department of Health Care Management, The Wharton School; 2014.
 26. Amin E, Ghasemi E, Haghdoost AA, Hashemian F, Sabermahani A. The Hospital Wards of the Future Framework. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2016;15(7):607-20.
 27. Ron A, Phonvisay B, Manivong K, Jacobs B. Medicine prescribing and the provider payment method in community-based health insurance in Lao People’s Democratic Republic. WHO Essential Medicines Monitor. 2010;3:1-5.
 28. Jafari M, Lashkari M, Mahmoudi F, Dehnavi R, NooriHekmat S, Izadi A. Effective Factors in Hospitalization Costs of the Public Hospitals: A Qualitative Study. Health_Based Research. 2016;2(1):39-54.
 29. Esmaili MA, Fatahpour A, Barooni M, Rafiee N. Causes of Induced Demand for Physicians in Providing Health Insurance: A Case Study of Isfahan Province 2013. Knowledge & Health in Basic Medical Sciences. 2017;12(1):1-7.
 30. Smith BK. An Empirical Investigation of Supply Chain Excellence in Healthcare. 2011.
 31. Abdulsalam Y, Gopalakrishnan M, Maltz A, Schneller E. Health Care Matters: Supply Chains In and Of the Health Sector. Journal of Business Logistics. 2015;36(4):335-9.
 32. Bahrami MA, Pakdaman M, Chehreghani L, Rahbar A. Patients and Utilization Rate of Health Services in Selected Hospitals of Qom, 2017. Management Strategies in Health System. 2018;3(3):225-39.
 33. Danzon PM, Pauly MV. Health insurance and the growth in pharmaceutical expenditures. The Journal of Law and Economics. 2002;45(S2):587-613.
 34. Mohanty BK, Aswini M, Hasamnis A, Patil S, Murty K, Jena S. Prescription pattern in the department of medicine of a tertiary care hospital in South India. Journal of clinical and diagnostic research. 2010;4(1):2047-51.
 35. Sarikaya O, Civaner M, Vatansever K. Exposure of medical students to pharmaceutical marketing in primary care settings: frequent and influential. Advances in health sciences education. 2009;14(5):713.
 36. Kameli E, Amini H., Hassan. Evaluation and classification of hospital infrastructure in urban centers with emphasis on passive defense, case: Shahid Beheshti Hospital in Qom. Journal of Urban Research and Planning. 2018;9(33):82-173.