دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

موسی الرضا محقق نژاد؛ امیر اشکان نصیری پور؛ روح اله زابلی؛ حسین دامغانیان


2. مداخله برنامه های ورزشی TRX و پیلاتس بر تعادل وظرفیت‌های عملکردی زنان بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

پریسا قاسمی؛ فرزاد ناظم؛ مسعود اعتمادیفر؛ حسین ساکی


3. تعیین الگوی مقاومت دارویی سویه‌های اشرﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ نسبت به 20 آنتی‌بیوتیک مورد استفاده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

آیدین عزیزپور


4. بررسی تاثیر راه اندازی مبتنی بر شواهد بیمار بر درد پس از جراحی هرنی اینگوینال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

مصطفی راد؛ ناصر مقربیان؛ محمد ولی احمدی؛ زهرا غازی