دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پیش بینی امید به زندگی براساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان در میان بهبودیافتگان از بیماری کووید- 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1399

مجید صفاری نیا؛ فاطمه عیسی زاده؛ زهرا حمزه ای


2. بررسی حذف رنگزای اسید رد 18 توسط کربن تهیه شده از تفاله هویج اصلاح شده با نانو ذرات آهن مغناطیسی در سیستم راکتورچرخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

رویا مرادی؛ مرتضی کاشفی الاصل؛ رضا مرندی؛ اسمعیل صلاحی؛ شهرام مرادی


3. بررسی ارتباط بین بهزیستی تحصیلی با رویکردهای یادگیری و شیفتگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

مجید یوسفی افراشته؛ شمسی رضایی؛ ترانه صادقی پری


4. ارتباط تنوع غذایی و گروههای غذایی شاخص با وضعیت امنیت غذایی در سالمندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

ساناز حسین پور؛ فرشاد تیموری؛ ابوالقاسم جزایری؛ احمد رضا درستی مطلق


5. مقایسه تاثیر اموزش گزارش نویسی بر مبنای تفکر نقادانه با آموزش روتین بر مهارتهای ثبت گزارش پرستاران و ماماها در بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

مرضیه ترکمن نژاد سبزواری؛ مریم خسروجردی؛ فاطمه عزیزی


6. مقایسه اثر بخشی درمان وجودی و درمان مبتنی بر شفقت بر بهزیستی روان شناختی و آشفتگی زناشویی زنان متعارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

ابراهیم نامنی؛ محمود جاجرمی؛ علی اکبر سلیمانیان


7. تاثیر برنامه مراقبتی بر تبعیت از درمان بیماران در انتظار پیوند کبد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

شیما آقاحسینی؛ ناهید دهقان نیری؛ محسن نصیری طوسی


8. الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

موسی الرضا محقق نژاد؛ امیر اشکان نصیری پور؛ روح اله زابلی؛ حسین دامغانیان


9. تعیین الگوی مقاومت دارویی سویه‌های اشرﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ نسبت به 20 آنتی‌بیوتیک مورد استفاده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

آیدین عزیزپور


10. اثر تمرینات اسپارک بر عامل نروتروفیک مشتق از مغز در کودکان دارای اختلال رشدی (نشانگان داون و کم‌توان ذهنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

حمید آروین؛ سعید ارشم؛ حسن رهبان فرد؛ مهرزاد مقدسی