دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پیش‌بینی اضطراب سلامتی بر اساس ترس از کووید-19 با میانجی‌گری سیستم فعال‌سازی و بازداری رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1400

محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمدرضا مظلوم‌زاده؛ میلاد شیرخانی؛ کیمیا صباغ؛ فائزه صلایانی


2. بررسی حذف رنگزای اسید رد 18 توسط کربن تهیه شده از تفاله هویج اصلاح شده با نانو ذرات آهن مغناطیسی در سیستم راکتورچرخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

رویا مرادی؛ مرتضی کاشفی الاصل؛ رضا مرندی؛ اسمعیل صلاحی؛ شهرام مرادی


3. ارتباط تنوع غذایی و گروههای غذایی شاخص با وضعیت امنیت غذایی در سالمندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

ساناز حسین پور؛ فرشاد تیموری؛ ابوالقاسم جزایری؛ احمد رضا درستی مطلق


4. مقایسه تاثیر اموزش گزارش نویسی بر مبنای تفکر نقادانه با آموزش روتین بر مهارتهای ثبت گزارش پرستاران و ماماها در بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

مرضیه ترکمن نژاد سبزواری؛ مریم خسروجردی؛ فاطمه عزیزی


5. الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

موسی الرضا محقق نژاد؛ امیر اشکان نصیری پور؛ روح اله زابلی؛ حسین دامغانیان


6. تعیین الگوی مقاومت دارویی سویه‌های اشرﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ نسبت به 20 آنتی‌بیوتیک مورد استفاده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

آیدین عزیزپور


7. تراتوم کیستیک تخمدان حاوی دندان بالغ (گزارش مورد )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

نرجس حشمتی فر؛ فاطمه برزویی؛ ژیلا آگاه